Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Thứ bảy, 04/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 4/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XIII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện, Chủ tịch Hội Nông dân, Trạm trưởng Trạm y tế các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Hà Giang Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Giang Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai thực hiện: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới;  Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;  Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Đ/c Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đ/c Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW

Đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đây là những Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển đất nước; về các vấn đề nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phát triển thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, ghi nhận và biểu dương các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đạt kết quả. Để các Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị: Sau hội nghị quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết. Quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết từ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đến các cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nêu trên. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt; tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường các biện pháp đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong quá trình triển khai. Về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, thanh tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham mưu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… Nghiêm cấm thực hiện những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đã được chỉ rõ tại Điều 4 Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị. Đối với các Chỉ thị số: 25-CT/TW, 27-CT/TW, 28-CT/TW, 29-CT/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Thường vụ Huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; phát triển mạng lưới giáo dục dân lập, tư thục chất lượng cao. Đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy và học; phấn đấu đưa ngành giáo dục của huyện nhà lên tốp đầu của tỉnh.

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Hội Nông dân các cấp trong phong trào nông dân, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội phát triển, động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị trên 01 ha đất canh tác và thu nhập bình quân đầu người, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác