Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lĩnh vực Thanh tra

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC TTHCđã được xây dựng quy trình nội bộ  DVC TT một phần DVC TT toàn trình
I Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại   2     2 0
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

Danh mục TTHC

  2.001927.H42   x  
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện  Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020   2.001920.H42   x  
II Lĩnh vực giải quyết Tố cáo   1    
1 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện  Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020   2.002186.H42    
III Lĩnh vực Tiếp công dân   1    
1 Tiếp công dân tại cấp huyện  Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020   2.002174.H42   x  
IV Lĩnh vực Xử lý đơn thư   1      1  0
1 Xử lý đơn tại cấp huyện  Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020   2.001879.H42   x  
  TỔNG   5     5 0