Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lĩnh vực Văn hóa thông tin

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC DVC mức độ 3 DVC mức độ 4
I Lĩnh vực văn hóa cơ sở   9   0 9
1 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021

Danh mục TTHC

  1.004648.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
2 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   2.000440.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
3 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.000933.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
4 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004646.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
5 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004644.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
6 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004634.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
7 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.004622.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
8 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003645.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
9 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003635.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
II Lĩnh vực Thư viện   3   0 3
1 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.008898.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.008898.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.008900.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
III Lĩnh vực Gia đình   6   0 6
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003243.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003103.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.001874.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003140.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003226.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003185.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
IV Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành    2   0 2
1 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020

Danh mục TTHC

  2.001931.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
2 Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020   2.001762.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
V Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử    4   0 4
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020   2.001885.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
2 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020   2.001884.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
3 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020   2.001880.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/4/2020   2.001786.000.00.00.H42   717/QĐ-UBND
  TỔNG   24   0 24