Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Các đơn vị sự nghiệp

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Trần Dũng

Giám đốc

0982.228.794

dungdt.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Vịnh

Phó Giám đốc

0912.963.727

vinhpv.gv@ninhbinh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Hoàng Văn Lượng

Giám đốc

0988.989.888

luonghv.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Lê Văn Ngọc

Phó Giám đốc

0985.069.333

ngoclv.gv@ninhbinh.gov.vn

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Bùi Thị Hòa

Giám đốc

0833.817.885

hoabt.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Bùi Văn Tuyên

Phó Giám đốc

 

tuyenbv.gv@ninhbinh.gov.vn

3

Trần Văn Lâm

Phó Giám đốc

0915.430.530

lamtv.gv@ninhbinh.gov.vn

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Bùi An Khang

Giám đốc

0912.618.809

khanhba.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Bùi Thị Hương

Phó Giám đốc

0378.515.783

huongbt.gv@ninhbinh.gov.vn

3

Vũ Duy Lý

Phó Giám đốc

0982.911.092

lyvd.gv@ninhbinh.gov.vn

5. Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Ngọc Kiên

Giám đốc

0916.588.280

kiendn.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thành Long

Phó Giám đốc

0941.607.618

longnt.gv@ninhbinh.gov.vn