Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC TTHCđã được xây dựng quy trình nội bộ  DVC mức độ 3 DVC mức độ 4
I Lĩnh vực đất đai   12   12 4 0
1 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.004193.000.00.00.H42 x    
2 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.002969.000.00.00.H42 x    
3 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.002335.000.00.00.H42 x 877/QĐ-TTg; 362/QĐ-UBND  
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.002314.000.00.00.H42 x    
5 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.002291.000.00.00.H42 x    
6 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   2.000379.000.00.00.H42 x    
7 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019     x    
8 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019     x  900/QĐ-UBND  
9 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   2.000395.000.00.00.H42 x    
10 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng đân cư Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   2.001234.000.00.00.H42 x  900/QĐ-UBND  
11 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   2.000381.000.00.00.H42 x  900/QĐ-UBND  
12 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.000798.000.00.00.H42 x    
II  Lĩnh vực Môi trường   2   2 2 0
1 Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.004138.000.00.00.H42 x  900/QĐ-UBND  
2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2019   1.005742.000.00.00.H42 x 362/QĐ-UBND;  900/QĐ-UBND  
  TỔNG   14     6 0