Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện

Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm)

Tổng số Mã số TTHC

DVC TT một phần

DVC TT toàn trình

I Lĩnh vực Thủy sản   3   3 0
1 Thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021

Danh mục TTHC

  1.003956.H42 x  
2 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.004498.H42  x  
3 Thủ tục Công bố mở cảng cá loại 3 Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.004478.H42  x  
II Lĩnh vực Thủy lợi   5   2 3
1 Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   2.001627.H42    x
2 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.003347.H42  x  
3 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.003471.H42  x  
4 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.003459.H42   x 
5 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.003456.H42    x
III Lĩnh vực Lâm nghiệp   2   2 0
1 Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.007919.H42  x  
2 Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/02/2023   1.011471.H42 x  
IV Lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông   1   0 1
1 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.003605.H42   x
V Lĩnh vực Kinh tế hợp tác   1   1 0
1 Thủ tục hỗ trợ dự án liên kết Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021   1.003434.H42  x  
  TỔNG   16   8 4