Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Công khai ngân sách nhà nước

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của huyện Gia Viễn

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Gia Viễn

Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gia Viễn năm 2022

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gia Viễn năm 2022

Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Gia Viễn

Quyết định điều chỉnh dự toán, kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2022

Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gia Viễn năm 2021

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gia Viễn năm 2021

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022, huyện Gia Viễn

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh của huyện Gia Viễn

Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Gia Viễn

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2022

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết dịnh công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

V/v quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Gia Viễn năm 2021

Nghị quyết quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Gia Viễn năm 2021

V/v công bố quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Về việc công bố quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019