Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lĩnh vực Nội vụ

TT
Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện
Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm)
Tổng số
Mã số TTHC
TTHCđã được xây dựng quy trình nội bộ 
DVC mức độ 3
DVC mức độ 4
I
Lĩnh vực Tôn giáo 
 
8
 
8
0
8
1
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
 
1.001228.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
2
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
 
2.000267.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
 
1.000316.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
4
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.
 
1.001220.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
5
Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
 
1.001212.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
6
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
 
1.001204.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
7
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
 
1.001199.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
8
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
 
1.001180.000.00.00.H42
x
362/QĐ-UBND
900/QĐ-UBND
II
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
 
8
 
7
8
0
1
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
 
2.000414.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
2
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
 
2.000402.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
3
Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
 
 
 
1038/QĐ-UBND
 
4
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
1.000843.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
5
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
 
2.000385.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
6
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
 
2.000374.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
7
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
 
1.000804.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
8
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
 
2.000364.000.00.00.H42
x
1038/QĐ-UBND
 
 
TỔNG
 
16
 
 
8
8