Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Thứ năm, 07/03/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 07/3, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 31/UBND-VP2 về việc Công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Một góc thành phố Ninh Bình.

Theo nội dung Công văn, thực hiện Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh), UBND tỉnh giao: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện công khai Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, bắt đầu từ ngày 8/3/2024.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình triển khai thông báo nội dung Quy hoạch tỉnh theo Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị có liên quan đăng tải các thông tin về Quy hoạch tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, số liệu, hồ sơ, tài liệu Quy hoạch tỉnh cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố công khai Quy hoạch tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Quy hoạch tỉnh để các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, huy động đoàn viên, hội viên chung sức, đồng lòng thực hiện nhất quán các quan điểm phát triển của tỉnh, các chỉ tiêu, mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

*Xem chi tiết Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đây cong-khai-quy-hoach-tinh-ninh-binh-da-duoc-thu-tuong-chinh-50d35.pdf

Bài viết khác