Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phòng Giao Dịch Ngân Hàng chính sách xã hội huyện không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Thứ ba, 19/10/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong 9 tháng đầu năm 2021, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chỉ tiêu kế hoạch được giao, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng nguồn vốn thực hiện là 311.856 triệu đồng, đạt 98,94% kế hoạch, tăng 17.732 triệu đồng so với đầu năm; Phòng Giao dịch đã triển khai cho vay 9 chương trình như: nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm... Tổng dư nợ là 311.665 triệu đồng cho 12.135 hộ vay, hoàn thành 99% kế hoạch, tăng 5,13% tương ứng 15.198 triệu đồng so với 31/12/2020, trong đó: Dư nợ uỷ thác cho các tổ chức hội, đoàn thể là trên 290 tỷ đồng, chiếm 99,27% tổng dư nợ trên địa bàn. Doanh số thu nợ gần 7 tỷ đồng, luỹ kế là trên 57 tỷ đồng; doanh số xoá nợ trên 81 triệu đồng. Nợ quá hạn gần 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,96% trên tổng dư nợ,  giảm 275 triệu đồng, giảm 0,14% so với 31/12/2020.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các hội cơ sở và tổ TK&VV theo quy định nhằm đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao và chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Kim Thỏa - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác