Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bài phỏng vấn bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ hai, 02/08/2021

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đấy quá trình phát triển  kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian qua, huyện Gia Viễn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyện có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện về vấn đề này.

Bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời phỏng vấn phóng viên Trung tâm VHTT&TT đối với công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

PV: Thưa bà, xin bà đánh giá những kết quả của công tác CCHC từ đầu năm đến nay?

Bà Vũ Thị Dược: trên cơ sở chỉ số CCHC năm 2020 được công bố, huyện Gia Viễn vẫn còn những chỉ số CCHC thấp liên quan đến các cấp, các ngành, liên quan đến cấp huyện, cấp xã. Huyện cũng đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại về thực hiện CCHC trên địa bàn huyện. Thứ nhất, tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực liên quan đến bộ phận một cửa đối với cấp huyện và cấp xã. Hiện nay, còn hạn chế, yếu kém trong bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phận một cửa tiếp công dân. Trình độ chuyên môn, năng lực của một số cán bộ trong bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đặc biệt là ở cấp xã còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện quy trình phần mềm một cửa điện tử, việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 còn những bất cập, hạn chế. Về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) ở một số cơ quan, đơn vị còn rườm rà, chưa được đơn giản hóa, chưa loại bỏ những TTHC đã được công bố hết thời hạn. Do vậy chưa kịp thời công bố công khai TTHC trên cổng dịch vụ công cũng như Cổng thông tin điện tử của huyện dẫn đến người dân tiếp cận với TTHC vẫn còn một số khó khăn và chưa có sự hài lòng đạt tỷ lệ cao đối với vấn đề này.

Các đơn vị đã tích cực thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát thì vẫn còn một số đơn vị, một số cán bộ vẫn chưa thực hiện triệt để, chưa thực hiện nghiêm dẫn đến tỷ lệ xử lý văn bản chưa đạt tỷ lệ cao so với quy định; Về thực hiện hiệu quả của cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý về hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chế độ báo cáo tài chính theo quy định vẫn còn những tồn tại, bất cập.

PV: Từ những tồn tại, hạn chế như bà vừa nêu trên, trong thời gian tới, huyện có những chỉ đạo như thế nào để nâng cao chỉ số CCHC.

Bà Vũ Thị Dược: Qua thực hiện rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế về lĩnh vực CCHC và phân tích những giải pháp để giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn huyện, huyện đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên, cho thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước huyện. Đối với các cơ quan, đơn vị thì sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ:

Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch cải thiên, nâng cao Chỉ số CCHC của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Căn cứ những nội dung, tiêu chí bị trừ điểm và nguyên nhân cụ thể để có các biện pháp, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục khẩn trương những nội dung tiêu chí đó. Đồng thời theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT phối hơp với phòng Nội vụ đa dạng hóa nội dung, hình thức công tác thông tin tuyên truyền CCHC, chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gắn với việc đảm bảo tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và niêm yết tại nhà văn hóa các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác CCHC hằng năm đảm bảo hiệu quả.

Các phòng, ban, đơn vị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ tại các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo đúng chỉ đạo của UBND huyện. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mền tác nghiệp chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, tiếp tục triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã phong phú, đa dạng nội dung, tăng lượng công dân truy cập; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp phòng Nội vụ tham mưu xây dựng phân công nhiệm vụ, quy chế, nội quy, quy định làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định (Có hòm thư góp ý, mẫu lấy ý kiến và tổng hợp hàng ngày), đồng thời hướng dẫn các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện.

UBND huyện xem xét chuyển bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký sử dụng đất chi nhánh Gia Viễn, Bộ phận một cửa của Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện đến trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Từ đó UBND huyện xem xét các phương án điều chỉnh, sắp xếp và cải tạo Bộ phận 1 cửa của huyện đảm bảo khoa học, hiện đại và đáp ứng tốt hơn nữa trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chấm điểm xác định Chỉ số CCHC nói riêng và công tác CCHC hằng năm nói chung đảm bảo chặt chẽ rõ ràng trong phân công nhiệm vụ thực hiện theo từng lĩnh vực cụ thể.

PV: Vậy để nâng cao sự hài lòng của người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác CCHC thì trong thời gian tới, huyện sẽ triển khai những công việc cụ thể như thế nào?

Bà Vũ Thị Dược: Để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân với việc thực hiện CCHC, huyện sẽ bố trí hòm thư góp ý, có mẫu lấy ý kiến và tổng hợp hàng ngày ở tại Bộ phận một cửa. Và đây sẽ là kênh để tiếp nhận dễ nhất những thông tin của người dân, từ đó huyện sẽ kịp thời nắm bắt những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch công việc để đưa ra những biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm chỉ đạo thực hiện thành công việc nâng cao chỉ số CCHC năm 2021.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Cẩm Vân, Lê Thảo- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác