Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bài phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 21/04/2021

Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Dược HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, thời gian qua, huyện Gia Viễn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tự giác đi bầu những người đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội, HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, huyện cũng phát động các phong trào thi đua chào mừng và tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- PV: Thưa Bà, Bà có thể đánh giá về kết quả nổi bật về công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn huyện?

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện trả lời phỏng vấn

Bà Vũ Thị Dược: Nhận thức rõ công tác tuyên truyền về bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền, nhất là ở cơ sở.  Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng, quyết định rất lớn trong việc xây dựng chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kinh nghiệm cho thấy ở nơi nào xem nhẹ công tác tuyên truyền thì nơi ấy công tác bầu cử sẽ gặp nhiều khó khăn, có khi nảy sinh phức tạp, làm hạn chế đến kết quả bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn huyện luôn được các cấp các ngành từ huyện đến thôn xóm coi trọng và thực hiện tốt đạt được một số kết quả nổi bật như sau: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền: Ngay khi Quốc hội công bố Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45-CT/TW, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã được tập trung lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ quyết liệt về công tác thong tin tuyên truyền. Sớm thành lập tiểu ban thông tin tuyên truyền giúp Ủy ban bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn huyện, thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả công tác về Ủy ban bầu cử huyện; Chỉ đạo cấp ủy địa phương cũng khẩn trương tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch số 07 của Ban Thường vụ huyện ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nk 2021-2026. Các địa phương đã sớm xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập các tiểu ban thông tin tuyên truyền, có kế hoạch phân công trách nhiệm cho các thành viên phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác tuyên truyền đảm bảo tiến độ.

2. Nội dung công tác tuyên truyền về bầu cử đợt 1 từ tháng 2/2021 đến hết tháng 4/2021:

Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hiến pháp năm 2013, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Bộ Chính trị, UBTV Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ TU, UBBC tỉnh, của Ban Thường vụ HU, UBBC huyện,

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.

- Kịp thời tuyên truyền, công bố việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và kết quả triển khai công tác bầu cử của huyện và các xã, thị trấn. Công bố số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tuyên truyền về quy trình hiệp thương, kết quả thực hiện các bước của quy trình hiệp thương. Thông tin rộng rãi về số lượng, cơ cấu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và Hội đồng nhân dân các cấp; các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp;

- Tuyên truyền kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện thông qua hội nghị sơ kết của Ủy ban bầu cử các cấp.

3. Các hình thức tuyên truyền:

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp diễn ra sôi nổi trên toàn huyện với nhiều hình thức khá phong phú, đa dạng, thu hút được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân: Tuyên truyền thông qua các hội nghị, tuyên truyền thông qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể; gắn tuyên truyền về cuộc bầu cử với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cảu địa phương, gắn với các phong trào thi đua,  tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các cấp, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan: hệ thống pano được bố trí hợp lý, ấn tượng, tại các cửa ngõ của huyện và các trục đường chính.

Có thể đánh giá công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện được tiến hành từ tháng 2/2021 đến nay đã đạt được nhiều kết kết quả nổi bật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

- PV: Việc tuyên truyền bầu cử hiện trong thời điểm này có ý nghĩa như thế nào và đặt ra yêu cầu gì?

Bà Vũ Thị Dược: Việc tuyên truyền cầu cử trong thời điểm hiện nay (nghĩa là trong tháng 4) có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử. Riêng trong tháng 4/2021, công tác tuyên truyền để tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3.

Góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta. 

- PV: Để ngày bầu cử 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân, trong thời gian tới công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh như thế nào?

Bà Vũ Thị Dược: Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri Cần đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu, phấn đấu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của nhân dân.

- Tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử. Những thành tựu nổi bật của tỉnh, của huyện và địa phương trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (2016-2021).

- Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử để tạo không khí phấn khởi, hào hứng trong các tầng lớp nhân dân.

- Tập trung tuyên truyền đậm nét về diễn biến cuộc bầu cử, tình hình cử tri đi bỏ phiếu tại các đơn vị bầu cử; đưa tin các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo đi bầu cử.

Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tâm tư, tình cảm, sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước đối với các vị đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong Ngày bầu cử 23/5/2021.

- Giới thiệu kinh nghiệm và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị trên địa bàn khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử.

PV: Trân trọng cảm ơn bà Vũ Thị Dược- Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBBC huyện đã dành thời gian chia sẻ cho cuộc phỏng vấn hôm nay!

Hồng Hạ, Cẩm Vân – Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác