Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ ba, 20/06/2023

Trong những năm qua, huyện Gia Viễn luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị hoạt động báo chí. Thực hiện việc sáp nhập theo đề án vị trí việc làm đúng quy định, đảm bảo đơn vị hoạt động báo chí của huyện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phát huy vai trò của báo chí, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 01 cơ quan duy nhất hoạt động báo chí, đó là Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gia Viễn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập của hai cơ quan: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình, là cơ quan trực thuộc UBND huyện Gia Viễn với tổng số nhân sự là 18 công chức, viên chức, hợp đồng lao động. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại đơn vị là 4 người, cùng với 21 cộng tác viên là các công chức văn hóa tại các xã, thị trấn. Hệ thống đài phát thanh cơ sở gồm 21 đài phát thanh của thị trấn và 20 xã. Hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện có 15 đảng viên trên tổng số 18 cán bộ công chức, viên chức và họp đồng lao động; 5/5 phóng viên, biên tập viên đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có 15/18 cán bộ công chức, viên chức có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

Những năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện luôn chú trọng đến việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý luôn chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí. Lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền khác theo đúng Luật Báo chí. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái trong cơ quan, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hòa mình trong thực tiễn cuộc sống, sâu sát với cơ sở để có những bài viết tốt, phóng sự hay phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, giới thiệu những mô hình tốt, sáng tạo, gương điển hình trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài thời lượng tiếp âm Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, các bản tin của Đài truyền thanh xã đều được tăng thời lượng tuyên truyền để nhân dân kịp thời nắm bắt tin tức. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, các chuyên mục bằng việc tăng cường thể loại phỏng vấn, tin có tiếng động, điện thoại trực tiếp từ cơ sở..., đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tích cực đổi mới hình thức thể hiện các chương trình phát sóng, như phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường, phát thanh trực tiếp các hội nghị, kỳ họp quan trọng, sử dụng âm nhạc làm nhạc nền trong các bài phản ánh, các chương trình văn nghệ, thu hút được đông đảo khán thính giả, tuyên truyền kịp thời những sự kiện thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; tăng cường tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; công tác giao, nhận quân; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy rừng; phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dụng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn... Không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, phát huy hiệu quả trong việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương..., góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển.

Xác định đài truyền thanh cơ sở là khâu cuối cùng quyết định hiệu quả các chương trình phát thanh, có vai trò quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đài Truyền thanh huyện Gia Viễn thường xuyên kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, nắm bắt tình hình hoạt động của các đài cơ sở, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp khắc phục các sự cố đối với hệ thống truyền thanh. Đồng thời, hướng dẫn và hỗ trợ Đài truyền thanh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc việc tiếp âm đều đặn chương trình của đài cấp trên, ghi chép sổ nhật ký và làm tốt chương trình truyền thanh địa phương... Đến nay, 21 Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện có 774 loa, với 387 cụm loa được phân bố phù hợp tại các khu dân cư, hàng năm được đầu tư, sửa chữa về cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền tại địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phát huy có hiệu quả vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Luôn giữ vững kỷ luật thông tin; đăng tải những tin, bài tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác thực hiện Nghị quyết 04 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phản ánh những cách làm hay, những mô hình tốt của các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cũng như các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí; tích cực phản ánh những biểu hiện, hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và các thói hư, tật xấu trong xã hội; là kênh thông tin hỗ trợ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị huyện. Các tin, bài viết đều có chất lượng, lập luận sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín của cơ quan, đơn vị và danh dự cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao khả năng đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân.

Có thể nói, Hoạt động báo chí của huyện Gia Viễn thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, đồng thời, là vũ khí sắc bén kịp thời đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác