Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, văn bản của Trung ương

Thứ tư, 28/09/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 28/9, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” các nghị quyết, văn bản của Trung ương. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, PBT Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể ở huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Thông báo số 16 ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kết luận số 40 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 80 ngày 08/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 69 ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34  ngày 08/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030; Kết luận số 23 ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của đảng; Hướng dẫn số 25 ngày 01/8/2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thật sự trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững tin vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: ngay sau Hội nghị học tập, các tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ nội dung kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng một cách thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Hồng Hạ (Trung tâm VH-TT&TT)

 

Bài viết khác