Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ ba, 18/07/2023

Sáng ngày 18/7, Ban chỉ đạo 35 của huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Về dự hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên BCĐ 35 huyện, Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở địa bàn đồng bào có đạo được quan tâm; công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được tăng cường; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, nhất là trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác xây dựng Đảng về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào xây dựng các khâu đột phá, chương trình trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra giải pháp đấu tranh kịp thời, không để nảy sinh các vấn đề nhạy cảm, phức tạp ngay từ cơ sở.

Việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã giúp cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đầy đủ về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện Gia Viễn ghi nhận những kết quả mà BCĐ 35 của huyện đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với phương châm "Kiên định, chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; BCĐ tiếp tục phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất là liên quan đến các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện và tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các thông tin sai sự thật; Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các ngành thành viên BCĐ 35, nhất là cơ quan Công an, Quân sự, Giáo dục, Đoàn Thanh niên…, đưa nội dung này thành nội dung sinh hoạt thường kỳ, thường xuyên định hướng nhắc nhở để mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sử dụng internet và mạng xã hội, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, các bộ phận, nhóm chuyên gia và các cộng tác viên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, các thông tin xấu độc, sai sự thật để kịp thời định hướng cho dư luận.

Tại hội nghị 5 tập thể và 7 cá nhân đã được UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác