Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Thứ ba, 28/11/2023

Sáng ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tại điểm cầu của huyện 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và các văn bản liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật đã thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật đã cụ thể hoá đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" cũng như cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ các quyền dân chủ cho Nhân dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước… Đồng thời, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; cổ vũ, động viên cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị./.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác