Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tập trung triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ hai, 18/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 286/UBND-VP6 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh, Hướng dẫn số 573/HD-LĐTB&XH ngày 29/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 453/UBND-LĐTB&XH ngày 04/5/2020 về triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo đó UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng nguyên tắc, nội dung, đối tượng hỗ trợ, đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn.

UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được phân công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định để người dân biết, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi trả nguồn kinh phí hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng do đại dịch Covid-19 tại xã Gia Thịnh và xã Gia Hưng

UBND huyện cũng giao UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng tại địa phương bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng tiến độ thời gian, tránh trục lợi chính sách và thực hiện thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành. Đến ngày 10/5/2020, các xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành chi trả nguồn kinh phí hỗ trợ cho 13.293 đối tượng (người có công và thân nhân; bảo trợ xã hội; khẩu nghèo, khẩu cận nghèo) do đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 16,67 tỷ đồng; hiện đang tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng khác để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và tiến hành chi trả ngay khi UBND tỉnh cấp kinh phí.

Kim Thỏa - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác