Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội lãi xuất 0% để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Thứ năm, 15/07/2021

       Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 07/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 68, trong đó người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất. Cụ thể như sau:

 

NHCSXH giải ngân cho người sử dụng lao động qua tài khoản

 

Điều kiện vay vốn

1. Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau:

Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau:

- Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay

Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

Lãi suất cho vay: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay do NHCSXH và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Quy trình, thủ tục phê duyệt cho vay, thời hạn giải ngân

Trong vòng 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu rõ lý do từ chối.

NHCSXH cùng khách hàng ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.

NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

Thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn.

Trường  hợp  đề  nghị  vay  vốn  để  trả  lương  cho người lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân một lần.

NHCSXH thực hiện giải ngân đến hết 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn.

 

 

    

HỒ SƠ VAY VỐN NHCSXH

1. Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ

sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

2.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: a) Giấy đề nghi vay vốn, b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;

d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có); đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động và người lao động.

2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm: Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

3. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

3.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: a) Giấy đề nghị vay vốn; b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; c) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản

chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; đ) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có); e) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của

cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động); g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải,

hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

3.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

4.Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

VBSP Ninh Bình

 

Bài viết khác