Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ninh Bình: Tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023

Thứ tư, 08/02/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 69/UBND-VP4 ngày 6/2/20223 chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Đấu thầu qua mạng thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị được giao dự toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2023 tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Từng cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2023 phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng để tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo từng quý; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định. Căn cứ tỷ lệ đấu thầu qua mạng, tình hình thực tế và chỉ đạo của các cơ quan trung ương để chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh quy định về gói thầu phải áp dụng đấu thầu qua mạng, đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Nguồn CTTĐT tỉnh Ninh Bình

Bài viết khác