Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

02 THÁNG ĐẦU NĂM, GẦN 43 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC SANG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Thứ năm, 11/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ngay đầu năm 2021, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

NHCSXH tỉnh Ninh Bình luôn đáp ứng kịp thời vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Đến 28/02/2021, UBND tỉnh và 7/8 huyện đã chuyển nguồn vốn sang Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền là 42,8 tỷ đồng. Trong đó, 5/8 huyện đã hoàn thành 100% kế hoạch chuyển vốn năm 2021 (gồm Thành phố Ninh Bình, Hoa Lư, Nho Quan, Kim Sơn, Yên Khánh); 2 đơn vị hoàn thành 50% kế hoạch năm (Tam Điệp, Gia Viễn). Việc chuyển vốn ngân sách ủy thác sớm và kịp thời sẽ giúp Ngân hàng Chính sách xã hội nhanh chóng giải ngân vốn, giúp hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nhất là các hộ bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại, nâng cao thu nhập, qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh./.

                                                                    VBSP NINH BÌNH

Bài viết khác