Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Văn bản pháp quy
10/2021/QĐ-TTG 16-03-2021
Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-cong-nghe-cao 102021qd-ttg Văn bản Tỉnh
51/2021/NĐ-CP 01-03-2021
Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
nghi-dinh-ve-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia 512021nd-cp Văn bản Trung ương
27/2021/NĐ-CP 25-03-2021
Nghị định về quản lý giống cây lâm nghiệp
nghi-dinh-ve-quan-ly-giong-cay-lam-nghiep 272021nd-cp Văn bản Trung ương
45/2021/NĐ-CP 31-03-2021
Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
nghi-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-chuc-va-hoat-dong-cua-quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa 452021nd-cp Văn bản Trung ương
523/QĐ-TTg 01-04-2021
Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-lam-nghiep-viet-nam-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 523qd-ttg Văn bản Trung ương
524/QĐ-TTg 01-04-2021
Phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"
phe-duyet-de-an-trong-mot-ty-cay-xanh-giai-doan-2021-2025 524qd-ttg Văn bản Trung ương
01/2021/TT-BKHĐT 16-03-2021
Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep 012021tt-bkhdt Văn bản Trung ương
37/2021/NĐ-CP 29-03-2021
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-so-137-2015-nd-cp-ngay-31-12-2015-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-can-cuoc-cong-dan 372021nd-cp Văn bản Trung ương
39/2021/NĐ-CP 30-03-2021
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-37-2009-nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2009-cua-chinh-phu-quy-dinh-cac-muc-tieu-quan-trong-ve-chinh-tri-kinh-te-ngoai-giao-khoa-hoc-ky-thuat-van-hoa-xa-hoi-do-luc-luong-canh-sat-nhan-dan-co-trach-nhiem-vu-trang-canh-gac-bao-ve-va-trach-nhiem-cua-co-quan-to-chuc-co-lien-quan 392021nd-cp Văn bản Trung ương
21/2021/NĐ-CP 19-03-2021
Nghị định Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
nghi-dinh-quy-dinh-thi-hanh-bo-luat-dan-su-ve-dam-bao-thuc-hien-nghia-vu 212021nd-cp Văn bản Tỉnh
25/2021/NĐ-CP 24-03-2021
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-41-2014-nd-cp-ngay-13-5-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-thanh-tra-cong-an-nhan-dan 252021nd-cp Văn bản Trung ương
11/2021/NQ-HĐND 22-03-2021
Nghị quyết về việc quy định một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-dan-quan-tinh-ninh-binh 112021nq-hdnd Văn bản Tỉnh
417/QĐ-TTg 22-03-2021
Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-phat-trien-nganh-che-bien-rau-qua-giai-doan-2021-2030 417qd-ttg Văn bản Trung ương
432/QĐ-TTg 24-03-2021
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-dieu-tra-co-ban-tai-nguyen-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 432qd-ttg Văn bản Trung ương
429/QĐ-TTg 24-03-2021
Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghệ sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-de-an-phat-trien-cong-nghe-sinh-hoc-nganh-nong-nghiep-den-nam-2030 429qd-ttg Văn bản Trung ương
414/QĐ-TTg 24-03-2021
Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú ý các cấp, giai đoạn 2021-2030
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-tang-cuong-nang-luc-he-thong-co-quan-quan-ly-chuyen-nganh-thu-y-cac-cap-giai-doan-2021-2030 414qd-ttg Văn bản Trung ương
434/QĐ-TTg 24-03-2021
Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030"
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-quoc-gia-phong-chong-mot-so-dich-benh-tren-thuy-san-nuoi-giai-doan-2021-2030 434qd-ttg Văn bản Trung ương
23/2021/NĐ-CP 19-03-2021
Nghị định Quy định chi tiết khoản 3, Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-khoan-3-dieu-37-va-dieu-39-cua-luat-viec-lam-ve-trung-tam-dich-vu-viec-lam-doanh-nghiep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam 232021nd-cp Văn bản Trung ương
21/2021/TT-BTC 19-03-2021
Thông tư bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan
thong-tu-bai-bo-thong-tu-23-2014-tt-btc-ngay-17-02-2014-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-co-truyen-thong-co-hieu-bieu-tuong-hai-quan-hieu-phu-hieu-cap-hieu-trang-phuc-giay-chung-minh-hai-quan 212021tt-btc Văn bản Trung ương
379/QĐ-TTg 17-03-2021
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 379qd-ttg Văn bản Trung ương
02/2020/QĐ-UBND 15-06-2020
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gia Viễn
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-van-hoa-the-thao-va-truyen-thanh-huyen-gia-vien 022020qd-ubnd Văn bản Huyện
371/QĐ-TTg 16-03-2021
Quyết định ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-trang-thiet-bi-phong-thu-dan-su 371qd-ttg Văn bản Trung ương
22/2021/NĐ-CP 15-03-2021
Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
nghi-dinh-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi 222021nd-cp Văn bản Trung ương
340/QĐ-TTg 12-03-2021
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2030 340qd-ttg Văn bản Trung ương
339/QĐ-TTg 11-03-2021
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-thuy-san-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 339qd-ttg Văn bản Trung ương
880/QĐ-BCT 11-03-2021
Quyết định về việc bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã được sản xuất
quyet-dinh-ve-viec-bo-sung-may-moc-thiet-bi-vat-tu-nguyen-lieu-trong-nuoc-da-duoc-san-xuat 880qd-bct Văn bản Trung ương
386/QĐ-TTg 17-03-2021
Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-phat-trien-thi-truong-trong-nuoc-gan-voi-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-giai-doan-2021-2025 386qd-ttg Văn bản Trung ương
06/2021/QĐ-UBND 17-03-2021
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-tu-nguon-ngan-sach-trung-uong-dam-bao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 062021qd-ubnd Văn bản Tỉnh
01/2021/TT-TTCP 11-03-2021
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
quy-dinh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-nganh-thanh-tra-va-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-cong-dan 012021tt-ttcp Văn bản Trung ương
08/2021/QĐ-TTg 11-03-2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-xu-ly-no-bi-rui-ro-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-50-2010-qd-ttg-ngay-28-thang-7-nam-2010-cua-thu-tuong-chinh-phu 082021qd-ttg Văn bản Tỉnh
01/2021/TT-BGDĐT 02-02-2021
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-trong-cac-co-so-giao-duc-mam-non-cong-lap 012021tt-bgddt Văn bản Trung ương
202/TB-VPCP 04-06-2019
Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
thong-bao-ve-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-truong-hoa-binh-truong-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-cua-chinh-phu-tai-hoi-nghi-cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-chi-so-hai-long-ve-su-phuc-vu-hanh-chinh-nam-2018 202tb-vpcp Văn bản Trung ương
46/2019/NĐ-CP 27-05-2019
về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
ve-viec-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao 462019nd-cp Văn bản Trung ương
04/2019/TT-BNV 24-05-2019
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
ve-viec-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-doi-voi-cac-doi-tuong-huong-luong-phu-cap-trong-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-cua-dang-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-va-hoi 042019tt-bnv Văn bản Trung ương
18/2019/TT-BGTVT 20-05-2019
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
ve-viec-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-139-2018-nd-cp-ngay-08-10-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi 182019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
19/2019/TT-BGTVT 23-05-2019
Về việc hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
ve-viec-huong-dan-chi-tiet-ve-linh-vuc-dau-tu-va-noi-dung-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-thuoc-linh-vuc-giao-thong-van-tai 192019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
45/2019/NĐ-CP 21-05-2019
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
ve-viec-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich 452019nd-cp Văn bản Trung ương
23/2019/TT-BTC 19-04-2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-218-2016-tt-btc-ngay-10-11-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-an-ninh-phi-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-le-phi-cap-giay-phep-quan-ly-phao-le-phi-cap-giay-phep-quan-ly-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro 232019tt-btc Văn bản Trung ương
39/2019/NĐ-CP 10-05-2019
Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-quy-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua 392019nd-cp Văn bản Trung ương
19/2019/QĐ-TTg 10-05-2019
Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.
ve-viec-giu-lai-con-dau-het-gia-tri-su-dung-cua-mot-so-co-quan-to-chuc-chuc-danh-nha-nuoc-de-luu-tru-phuc-vu-nghien-cuu-lich-su 192019qd-ttg Văn bản Trung ương
38/2019/NĐ-CP 09-05-2019
Về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
ve-viec-quy-dinh-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang 382019nd-cp Văn bản Trung ương
74/TB-VPCP 26-02-2018
Về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về xử lý kết luận thanh tra Dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn, du lịch Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
ve-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-tai-cuoc-hop-ve-xu-ly-ket-luan-thanh-tra-du-an-khu-chung-cu-biet-thu-nha-vuon-du-lich-quang-minh-huyen-me-linh-thanh-pho-ha-noi 74tb-vpcp Văn bản mới ban hành
12/NQ-CP 19-02-2019
Về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
ve-viec-tang-cuong-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-va-chong-un-tac-giao-thong-giai-doan-2019-2021 12nq-cp Văn bản Trung ương
08/2019/TT-BGDĐT 02-05-2019
Về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
ve-viec-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-nhan-vien-thiet-bi-thi-nghiem-trong-cac-truong-trung-hoc-va-truong-chuyen-biet-cong-lap 082019tt-bgddt Văn bản Trung ương
07/2019/TT-BGDĐT 02-05-2019
Về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
ve-viec-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-nhan-vien-giao-vu-trong-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-truong-trung-hoc-pho-thong-chuyen-truong-du-bi-dai-hoc-va-truong-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-cong-lap 072019tt-bgddt Văn bản Trung ương
17/2019/TT-BGTVT 03-05-2019
Về việc ban hành Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
ve-viec-ban-hanh-khung-gia-dich-vu-van-chuyen-hanh-khach-tren-cac-duong-bay-noi-dia 172019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
15/2019/TT-BGTVT 26-04-2019
Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
ve-viec-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-vat-chat-trang-thiet-bi-dao-tao-cua-co-so-dao-tao-huan-luyen-thuyen-vien-hang-hai 152019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
34/2019/NĐ-CP 24-04-2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho 342019nd-cp Văn bản Trung ương
07/2019/TT-BCT 19-04-2019
Về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
ve-xuat-khau-hang-det-may-sang-me-hi-co-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong 072019tt-bct Văn bản Trung ương
15/2019/TT-BTC 18-03-2019
Về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
ve-viec-huong-dan-co-che-quan-ly-tai-chinh-va-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-cua-quy-bao-lanh-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua 152019tt-btc Văn bản Trung ương
06/2019/TT-BKHĐT 29-03-2019
Về việc hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên
ve-viec-huong-dan-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-mang-luoi-tu-van-vien-ho-tro-tu-van-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-qua-mang-luoi-tu-van-vien 062019tt-bkhdt Văn bản Trung ương
35/2019/NĐ-CP 25-04-2019
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
ve-viec-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lam-nghiep 352019nd-cp Văn bản Trung ương
32/2019/NĐ-CP 10-04-2019
Về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên.
ve-viec-quy-dinh-giao-nhiem-vu-dat-hang-hoac-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-von-kinh-phi-chi-thuong-xuyen 322019nd-cp Văn bản Trung ương
32/2019/NĐ-CP 10-04-2019
Về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên.
ve-viec-quy-dinh-giao-nhiem-vu-dat-hang-hoac-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-von-kinh-phi-chi-thuong-xuyen 322019nd-cp Văn bản Trung ương
05/2019/TT-BKHĐT 29-03-2019
Về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
ve-viec-huong-dan-ho-tro-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua 052019tt-bkhdt Văn bản Trung ương
13/2019/TT-BGTVT 29-03-2019
Về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-va-kiem-soat-chat-luong-an-ninh-hang-khong-viet-nam 132019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
930/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 20-03-2019
Về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019.
ve-viec-ban-hanh-he-du-lieu-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-trong-tam-lien-nganh-nam-2019 930btp-qlxlvphctdthpl Văn bản Trung ương
12/2019/TT-BTC 13-03-2019
Về việc quy định chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước.
ve-viec-quy-dinh-chi-phi-su-dung-ngan-quy-nha-nuoc-cua-ngan-sach-nha-nuoc 122019tt-btc Văn bản Trung ương
14/2019/TT-BTC 15-03-2019
Về việc quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
ve-viec-quy-dinh-ve-quan-ly-tai-chinh-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-giai-doan-2016-2020 142019tt-btc Văn bản Trung ương
08/2019/TT-BGTVT 28-02-2019
Về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện.
ve-viec-quy-dinh-tieu-chi-giam-sat-nghiem-thu-ket-qua-bao-tri-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-theo-chat-luong-thuc-hien 082019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
11/2019/TT-BGTVT 11-03-2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-24-2018-tt-bgtvt-ngay-07-05-2018-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-xay-dung-bieu-do-chay-tau-va-dieu-hanh-giao-thong-van-tai-duong-sat 112019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
09/2019/TT-BGTVT 01-03-2019
Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.
ve-viec-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-cac-he-thong-ngan-ngua-o-nhiem-bien-cua-tau 092019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
08/CT-TTg 28-03-2019
Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.
ve-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-va-lam-san-ngoai-go-phuc-vu-xuat-khau 08ct-ttg Văn bản Trung ương
23/2019/NĐ-CP 26-02-2019
Về hoạt động triển lãm.
ve-hoat-dong-trien-lam 232019nd-cp Văn bản Trung ương
06/2019/TT-BCT 25-03-2019
Về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.
ve-viec-quy-dinh-cua-khau-nhap-khau-o-to-cho-nguoi-duoi-16-cho-ngoi 062019tt-bct Văn bản Trung ương
708/QĐ-BCT 26-03-2019
Về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam
ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-cai-thien-chi-so-hieu-qua-logistics-cua-viet-nam 708qd-bct Văn bản Trung ương
274/QĐ-TTg 12-03-2019
Về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
ve-viec-phe-duyet-de-an-cong-dich-vu-cong-quoc-gia 274qd-ttg Văn bản Trung ương
20/NQ-CP 19-03-2019
Về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019.
ve-phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-3-nam-2019 20nq-cp Văn bản Trung ương
17/NQ-CP 07-03-2019
Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
ve-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-doan-2019-2020-dinh-huong-den-2025 17nq-cp Văn bản Trung ương
14/2019/QĐ-TTg 13-03-2019
Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
ve-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luat 142019qd-ttg Văn bản Trung ương
03/2019/TT-BCT 22-01-2019
về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
ve-viec-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong 032019tt-bct Văn bản Trung ương
01/2019/TT-BNV 24-01-2019
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
quy-dinh-quy-trinh-trao-doi-luu-tru-xu-ly-tai-lieu-dien-tu-trong-cong-tac-van-thu-cac-chuc-nang-co-ban-cua-he-thong-quan-ly-tai-lieu-dien-tu-trong-qua-trinh-xu-ly-cong-viec-cua-cac-co-quan-to-chuc 012019tt-bnv Văn bản Trung ương
24/2019/NĐ-CP 05-03-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-19-2011-nd-cp-ngay-21-thang-3-nam-2011-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-nuoi-con-nuoi 242019nd-cp Văn bản Trung ương
12/2019/QĐ-TTg 26-02-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-xay-dung-quan-ly-va-thuc-hien-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-quoc-gia-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-72-2010-qd-ttg-ngay-15-thang-11-nam-2010-cua-thu-tuong-chinh-phu 122019qd-ttg Văn bản Trung ương
22/2019/NĐ-CP 25/02/2019
Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-cong-an-nhan-dan 222019nd-cp Văn bản Trung ương
212/QĐ-BCT 30-01-2019
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018
ve-viec-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong-ky-2014-2018 212qd-bct Văn bản Trung ương
06/2019/TT-BTC 28-01-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-72-2017-tt-btc-ngay-17-07-2017-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-cac-khoan-thu-tu-hoat-dong-quan-ly-du-an-cua-cac-chu-dau-tu-ban-quan-ly-du-an-su-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc 062019tt-btc Văn bản Trung ương
323/QĐ-BTC 01-03-2019
Về việc đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
ve-viec-dinh-chinh-thong-tu-36-2018-tt-btc-ngay-30-03-2018-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-danh-cho-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc 323qd-btc Văn bản Trung ương
07/2019/TT-BGTVT 14-02-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-52-2017-tt-bgtvt-ngay-29-thang-12-nam-2017-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-ve-bao-tri-cong-trinh-hang-hai 072019tt-bgtvt Văn bản Trung ương
QĐ 13/2019/QĐ-TTg 27-02-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-127-2009-qd-ttg-ngay-26-10-2009-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-che-do-bao-cao-thong-ke-ve-phong-chong-ma-tuy qd-132019qd-ttg Văn bản Trung ương
Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25-12-2018
Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
quy-dinh-viec-tham-dinh-chung-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-nong-lam-thuy-san-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon thong-tu-so-382018tt-bnnptnt Văn bản Trung ương
20/2019/NĐ-CP 21-02-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-140-2016-nd-cp-ngay-10-10-2016-cua-chinh-phu-ve-le-phi-truoc-ba 202019nd-cp Văn bản Trung ương
32/CT-TTg 05-12-2018
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-khu-dan-cu 32ct-ttg Văn bản Trung ương
124/2018/TT-BTC 20-12-2018
Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.
quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-ho-tro-doi-voi-nguoi-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen 1242018tt-btc Văn bản Trung ương
26/QĐ-UBND 09-01-2019
Công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký Khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hồ trợ chi phí mai táng/ Hưởng mai táng phí.
cong-bo-quy-trinh-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-huong-che-do-tu-tuat-ho-tro-chi-phi-mai-tang-huong-mai-tang-phi 26qd-ubnd Văn bản Tỉnh
14/2019/NĐ-CP 01-02-2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-108-2015-nd-cp-ngay-28-10-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-tieu-thu-dac-biet-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-tieu-thu-dac-biet 142019nd-cp Văn bản Trung ương
09/2019/NĐ-CP 24-01-2019
Về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước
ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc 092019nd-cp Văn bản Trung ương
18/2019/NĐ-CP 01-02-2019
Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
ve-quan-ly-va-thuc-hien-hoat-dong-khac-phuc-hau-qua-bom-min-vat-no-sau-chien-tranh 182019nd-cp Văn bản Trung ương
13/2019/NĐ-CP 01-02-2019
Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
ve-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe 132019nd-cp Văn bản Trung ương
03/2019/TT-BKHĐT 22-01-2019
Về việc quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.
ve-viec-quy-dinh-bo-chi-tieu-thong-ke-phat-trien-ben-vung-cua-viet-nam 032019tt-bkhdt Văn bản Trung ương
133/2018/TT-BTC 28-12-2018
Về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước
ve-viec-huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-nha-nuoc 1332018tt-btc Văn bản Trung ương
01/2019/TT-BCT 09-01-2019
Về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
ve-viec-quy-dinh-cua-khau-nhap-khau-phe-lieu 012019tt-bct Văn bản Trung ương
173/2018/TT-BQP 31-12-2018
Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
cong-bo-danh-muc-cu-the-hang-hoa-cam-xuat-khau-cam-nhap-khau-thuoc-dien-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-quoc-phong-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-69-2018-nd-cp-ngay-15-5-2018-cua-chinh-phu 1732018tt-bqp Văn bản Trung ương
08/2018/TT-BKHĐT 27-12-2018
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-lien-quan-den-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu 082018tt-bkhdt Văn bản Trung ương
15/2019/NĐ-CP 01/02/2019
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-giao-duc-nghe-nghiep 152019nd-cp Văn bản Trung ương
01/2019/TT-BTP 17/01/2019
Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
ve-viec-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-dang-ky-bien-phap-bao-dam-bang-tau-bay-tau-bien 012019tt-btp Văn bản Trung ương
04/2019/TT-BKHĐT 25-01-2019
Về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-doi-voi-hoat-dong-dao-tao-boi-duong-va-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau 042019tt-bkhdt Văn bản Trung ương
41/TB-VPCP 28-01-2019
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.
ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tai-hoi-nghi-tong-ket-nganh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nam-2018-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019 41tb-vpcp Văn bản Trung ương
45/2016/QĐ-TTg 19-10-2016
Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
ve-viec-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich 452016qd-ttg Văn bản Trung ương
33/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018
Về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.
ve-viec-huong-dan-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc 332018tt-bgddt Văn bản Trung ương
61/2018/TT-BGTVT 28-12-2018
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-quy-che-cong-tac-luu-tru-cua-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-74-2014-tt-bgtvt-ngay-19-12-2014-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai 612018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
04/CT-BTTTT 11-01-2019
VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG.
ve-tang-cuong-phong-chong-ma-doc-va-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-tren-khong-gian-mang 04ct-btttt Văn bản Trung ương
166/2018/NĐ-CP 25/12/2018
QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH.
quy-dinh-ve-tham-quyen-trinh-tu-thu-tuc-lap-tham-dinh-phe-duyet-quy-hoach-du-an-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-lich-su-van-hoa-danh-lam-thang-canh 1662018nd-cp Văn bản Trung ương
17/2018/TT-BKHCN 10-12-2018
Về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
ve-viec-quy-dinh-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-va-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe 172018tt-bkhcn Văn bản Trung ương
107/2018/TT-BTC 15-11-2018
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
quy-dinh-ve-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-von-dau-tu-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-su-dung-nguon-von-dau-tu-cong-cua-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-cac-co-quan-khac-cua-viet-nam-o-nuoc-ngoai 1072018tt-btc Văn bản Trung ương
123/2018/TT-BTC 17-12-2018
Về việc sửa đổi Thông tư 114/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 114/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 117/2014/TT-BTC ngày 21/08/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
ve-viec-sua-doi-thong-tu-114-2014-tt-btc-ngay-20-08-2014-huong-dan-cap-bu-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-tin-dung-theo-nghi-dinh-67-2014-nd-cp-ngay-07-07-2014-cua-chinh-phu-ve-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-thong-tu-13-2016-tt-btc-ngay-20-01-2016-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-thong-tu-114-2014-tt-btc-ngay-20-08-2014-huong-dan-cap-bu-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-tin-dung-theo-nghi-dinh-67-2014-nd-cp-ngay-07-07-2014-cua-chinh-phu-ve-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-va-thong-tu-117-2014-tt-btc-ngay-21-08-2014-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-nghi-dinh-67-2014-nd-cp-ve-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san 1232018tt-btc Văn bản Trung ương
03/2019/TT-BTC 15-01-2019
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
quy-dinh-ve-nguon-kinh-phi-noi-dung-va-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien 032019tt-btc Văn bản Trung ương
05/2019/NĐ-CP 22-01-2019
Về kiểm toán nội bộ.
ve-kiem-toan-noi-bo 052019nd-cp Văn bản Trung ương
126/2018/TT-BTC 26-12-2018
Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
ve-viec-huong-dan-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-de-an-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-den-nam-2025 1262018tt-btc Văn bản Trung ương
05/2019/QĐ-TTg 24-01-2019
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
ve-viec-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh 052019qd-ttg Văn bản Trung ương
07/2019/NĐ-CP 23-01-2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-68-2015-nd-cp-ngay-18-05-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay 072019nd-cp Văn bản Trung ương
23/2018/TT-BTTTT 28-12-2018
Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
ve-viec-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-cong-nghe-thong-tin-giai-doan-2016-2020 232018tt-btttt Văn bản Trung ương
56/2018/TT-BGTVT 11-12-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-bay-va-khai-thac-tau-bay 562018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
121/2018/TT-BTC 12-12-2018
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
quy-dinh-ve-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-de-thuc-hien-cong-tac-ung-cuu-su-co-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang 1212018tt-btc Văn bản Trung ương
170/2018/TT-BQP 16-12-2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
huong-dan-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-102-2018-nd-cp-ngay-20-07-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-che-do-ho-tro-va-mot-so-che-do-dai-ngo-khac-doi-voi-nguoi-viet-nam-co-cong-voi-cach-mang-nguoi-tham-gia-khang-chien-chien-tranh-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-dang-dinh-cu-o-nuoc-ngoai 1702018tt-bqp Văn bản Trung ương
119/2018/TT-BTC 05-12-2018
Quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019
quy-dinh-ve-to-chuc-thuc-hien-du-an-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019 1192018tt-btc Văn bản Trung ương
59/2018/TT-BGTVT 17-12-2018
Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
huong-dan-viec-dan-nhan-nang-luong-doi-voi-xe-mo-to-xe-gan-may-san-xuat-lap-rap-va-nhap-khau 592018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
165/2018/NĐ-CP 24-12-2018
Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
ve-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh 1652018nd-cp Văn bản Trung ương
104/2018/TT-BTC 14-11-2018
Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
quy-dinh-thanh-toan-chi-phi-cho-to-chuc-ca-nhan-duoc-dieu-dong-huy-dong-trong-hoat-dong-kiem-ngu 1042018tt-btc Văn bản Trung ương
60/2018/TT-BGTVT 21-12-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-35-2016-tt-bgtvt-ngay-15-11-2016-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-duong-bo-de-kinh-doanh-do-bo-giao-thong-van-tai-quan-ly 602018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
02/2019/NĐ-CP 02-01-2019
Về phòng thủ dân sự
ve-phong-thu-dan-su 022019nd-cp Văn bản Trung ương
25/2018/TT-BCT 12-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-16-2014-tt-bct-ngay-29-05-2014-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-thuc-hien-gia-ban-dien 252018tt-bct Văn bản Trung ương
2782/QĐ-BGTVT 24-12-2018
Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông
phe-duyet-de-an-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-dao-tao-sat-hach-va-quan-ly-giay-phep-lai-xe-dam-bao-an-toan-giao-thong 2782qd-bgtvt Văn bản Trung ương
08/TB-VPCP 07-01-2019
kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia
ket-luan-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-duc-dam-chu-tich-uy-ban-quoc-gia-ve-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-tai-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018-va-ke-hoach-hoat-dong-nam-2019-cua-uy-ban-quoc-gia 08tb-vpcp Văn bản Trung ương
118/2018/TT-BTC 28-11-2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản
quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-xac-nhan-nguon-goc-nguyen-lieu-thuy-san-le-phi-cap-phep-khai-thac-hoat-dong-thuy-san 1182018tt-btc Văn bản Trung ương
117/2018/TT-BTC 28-11-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-279-2016-tt-btc-ngay-14-11-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham 1172018tt-btc Văn bản Trung ương
02/2019/QĐ-TTg 08-01-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-11-2017-qd-ttg-ngay-11-04-2017-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-co-che-khuyen-khich-phat-trien-cac-du-an-dien-mat-troi-tai-viet-nam 022019qd-ttg Văn bản Trung ương
44/NQ-HĐND 12-12-2018
phê duyệt Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về bổ sung hình thức chính sách du học nghề vào đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình được phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình.
phe-duyet-de-an-so-27-da-ubnd-ngay-22-11-2018-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-bo-sung-hinh-thuc-chinh-sach-du-hoc-nghe-vao-de-an-so-12-da-ubnd-ngay-20-6-2017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh-duoc-phe-duyet-tai-nghi-quyet-so-24-nq-hdnd-ngay-06-7-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh 44nq-hdnd Văn bản Tỉnh
41/QĐ-TTg 08-01-2019
Phê duyệt Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025"
phe-duyet-de-an-bao-dam-dinh-duong-hop-ly-va-tang-cuong-hoat-dong-the-luc-cho-tre-em-hoc-sinh-sinh-vien-de-nang-cao-suc-khoe-du-phong-benh-ung-thu-tim-mach-dai-thao-duong-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh-va-hen-phe-quan-giai-doan-2018-2025 41qd-ttg Văn bản Trung ương
15/TB-VPCP 09-01-2019
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
ket-luan-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-duc-dam-tai-cuoc-hop-ban-chi-dao-lien-nganh-trung-uong-ve-an-toan-thuc-pham 15tb-vpcp Văn bản Trung ương
122/2018/TT-BTC 14-12-2018
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
huong-dan-viec-quan-ly-su-dung-so-tien-thu-duoc-tu-hoat-dong-ban-dau-gia-thuoc-la-ngoai-nhap-lau-bi-tich-thu-dam-bao-chat-luong-de-xuat-khau-ra-nuoc-ngoai 1222018tt-btc Văn bản Trung ương
09/2018/TT-BKHĐT 28-12-2018
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-63-2018-nd-cp-ngay-04-05-2018-cua-chinh-phu-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu 092018tt-bkhdt Văn bản Trung ương
02/2019/TT-BKHĐT 08-01-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-20-2015-tt-bkhdt-ngay-01-12-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep 022019tt-bkhdt Văn bản Trung ương
01/2018/TT-VPCP 23-11-2018
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-ngay-23-04-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh 012018tt-vpcp Văn bản Trung ương
157/2018/NĐ-CP 16-11-2018
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong 1572018nd-cp Văn bản Trung ương
36/2018/TT-BCA 05-12-2018
Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Nghịđịnh số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
sua-doi-bo-sung-mot-sodieu-cua-thong-tu-so-66-2014-tt-bca-ngay-16-thang-12-nam-2014-cua-bo-truong-bo-cong-an-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-sodieu-cua-nghidinh-so-79-2014-nd-cp-ngay-31-thang-7-nam-2014-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-sodieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-sodieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay 362018tt-bca Văn bản Trung ương
162/2018/NĐ-CP 30-11-2018
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-khong-dan-dung 1622018nd-cp Văn bản Trung ương
164/2018/NĐ-CP 21-12-2018
Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
ve-ket-hop-quoc-phong-voi-kinh-te-xa-hoi-va-kinh-te-xa-hoi-voi-quoc-phong 1642018nd-cp Văn bản Trung ương
99/2018/TT-BTC 01-11-2018
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-cua-don-vi-ke-toan-nha-nuoc-la-don-vi-ke-toan-cap-tren 992018tt-btc Văn bản Trung ương
14/2018/TT-BNV 03-12-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-04-2012-tt-bnv-ngay-31-thang-8-nam-2012-cua-bo-truong-bo-noi-vu-huong-dan-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho 142018tt-bnv Văn bản Trung ương
89/2018/TT-BTC 28-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012/TT-BTC ngày 30/05/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-91-2012-tt-btc-ngay-30-05-2012-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-phuc-vu-hoat-dong-cua-cac-ban-chi-dao-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam 892018tt-btc Văn bản Trung ương
31/CT-TTg 08-11-2018
Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước
ve-viec-chan-chinh-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-ngan-sach-nha-nuoc 31ct-ttg Văn bản Trung ương
112/2018/TT-BTC 15-11-2018
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-thong-tu-174-2015-tt-btc-ngay-10-11-2015-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-huong-dan-ke-toan-nghiep-vu-thue-va-thu-khac-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau 1122018tt-btc Văn bản Trung ương
78/2018/TT-BTC 21-08-2018
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-225-2016-tt-btc-ngay-11-11-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-cap-giay-chung-nhan-an-toan-sinh-hoc-bien-doi-gen-du-dieu-kien-su-dung-lam-thuc-pham-thuc-an-chan-nuoi 782018tt-btc Văn bản Trung ương
65/2018/TT-BTC 31-07-2018
Về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
ve-viec-quy-dinh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-tai-chinh 652018tt-btc Văn bản Trung ương
101/2018/TT-BTC 14-11-2018
Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý
ve-viec-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly 1012018tt-btc Văn bản Trung ương
48/2018/QĐ-TTg 29-11-2018
Về việc bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
ve-viec-bai-bo-quyet-dinh-54-2014-qd-ttg-ngay-19-09-2014-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-mien-thue-nhap-khau-doi-voi-linh-kien-nhap-khau-de-san-xuat-lap-rap-san-pham-trang-thiet-bi-y-te-can-duoc-uu-tien-nghien-cuu-che-tao 482018qd-ttg Văn bản Trung ương
04/2018/TT-BKHĐT 06-12-2018
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
ve-viec-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-57-2018-nd-cp-ngay-17-04-2018-cua-chinh-phu-ve-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon 042018tt-bkhdt Văn bản Trung ương
124/NQ-CP 06-10-2018
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.
nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-9-nam-2018 124nq-cp Văn bản Trung ương
12/2018/TT-BNV 09-10-2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-noi-vu-ban-hanh 122018tt-bnv Văn bản Trung ương
139/2018/NĐ-CP 08-10-2018
Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi 1392018nd-cp Văn bản Trung ương
144/2018/NĐ-CP 16-10-2018
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức
sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-ve-van-tai-da-phuong-thuc 1442018nd-cp Văn bản Trung ương
13/2018/TT-BNV 19-10-2018
sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lưỡng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
sua-doi-khoan-8-muc-iii-thong-tu-so-79-2005-tt-bnv-ngay-10-thang-8-nam-2005-cua-bo-truong-bo-noi-vu-huong-dan-chuyen-xep-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khi-thay-doi-cong-viec-va-cac-truong-hop-duoc-chuyen-cong-tac-tu-luc-luong-vu-trang-co-yeu-va-cong-ty-nha-nuoc-vao-lam-viec-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-va-cac-don-vi-su-nghiep-cua-nha-nuoc 132018tt-bnv Văn bản Trung ương
Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT 11-09-2018
Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư tho hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
quy-dinh-ve-to-chuc-thuc-hien-chuc-nang-nhiem-vu-cua-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-ky-ket-va-thuc-hien-hop-dong-du-an-dau-tu-tho-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-giao-thong-van-tai-quan-ly thong-tu-so-502018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
146/2018/NĐ-CP 17-10-2018
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-bien-phap-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-hiem-y-te 1462018nd-cp Văn bản Trung ương
143/2018/NĐ-CP 15-10-2018
Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-hiem-xa-hoi-va-luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-doi-voi-nguoi-lao-dong-la-cong-dan-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam 1432018nd-cp Văn bản Trung ương
03/2018/TT-BKHĐT 17-10-2018
Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
huong-dan-va-ban-hanh-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai 032018tt-bkhdt Văn bản Trung ương
35/2018/TT-BCT 12-10-2018
Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
thong-tu-quy-dinh-ve-noi-dung-trinh-tu-thu-tuc-hoat-dong-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-va-cac-bien-phap-nghiep-vu-cua-luc-luong-quan-ly-thi-truong 352018tt-bct Văn bản Trung ương
148/2018/NĐ-CP 24-10-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-05-2015-nd-cp-ngay-12-thang-01-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong 1482018nd-cp Văn bản Trung ương
145/2018/NĐ-CP 16-10-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-86-2015-nd-cp-ngay-02-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-tu-nam-hoc-2015-2016-den-nam-hoc-2020-2021 1452018nd-cp Văn bản Trung ương
147/2018/NĐ-CP 24-10-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-trong-linh-vuc-hang-hai 1472018nd-cp Văn bản Trung ương
92/2018/TT-BTC 02-10-2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 89/2015/TT-BTC NGÀY 11/6/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN NHẬP, XUẤT, MUA, BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-89-2015-tt-btc-ngay-11-6-2015-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-huong-dan-nhap-xuat-mua-ban-hang-du-tru-quoc-gia 922018tt-btc Văn bản Trung ương
4142/QĐ-BNN-KTHT 23-10-2018
Ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu "Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu" thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
ban-hanh-huong-dan-thuc-hien-chi-tieu-co-vung-san-xuat-hang-hoa-tap-trung-doi-voi-cac-san-pham-chu-luc-dam-bao-chat-luong-an-toan-thuc-pham-kinh-doanh-hieu-qua-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-thuoc-tieu-chi-san-xuat-thu-nhap-ho-ngheo-trong-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2018-2020 4142qd-bnn-ktht Văn bản Trung ương
125/2018/NĐ-CP 19-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-64-2016-nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-11-2010-nd-cp-ngay-24-thang-02-nam-2010-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo 1252018nd-cp Văn bản Trung ương
71/2018/TT-BTC 10-08-2018
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH.
quy-dinh-ve-che-do-tiep-khach-nuoc-ngoai-vao-lam-viec-tai-viet-nam-che-do-chi-to-chuc-hoi-nghi-hoi-thao-quoc-te-tai-viet-nam-va-che-do-tiep-khach-trong-nuoc-do-bo-truong-bo-tai-chinh-ban-hanh 712018tt-btc Văn bản Trung ương
88/2018/TT-BTC 28-09-2018
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
quy-dinh-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-do-bo-truong-bo-tai-chinh-ban-hanh 882018tt-btc Văn bản Trung ương
95/2018/TT-BTC 17-10-2018
Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
bai-bo-mot-so-thong-tu-trong-linh-vuc-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau 952018tt-btc Văn bản Trung ương
53/2018/TT-BGTVT 28-10-2018
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tren-tau 532018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
51/2018/TT-BTC 23-05-2018
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.
huong-dan-quan-ly-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-quyet-dinh-so-2080-qd-ttg-ngay-22-thang-12-nam-2017-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-de-an-day-va-hoc-ngoai-ngu-trong-he-thong-giao-duc-quoc-dan-giai-doan-2017-2025 512018tt-btc Văn bản Trung ương
100/2018/TT-BTC 01-11-2018
Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
bai-bo-diem-d-khoan-1-dieu-7-thong-tu-so-15-2017-tt-btc-ngay-15-02-2017-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020 1002018tt-btc Văn bản Trung ương
106/2018/TT-BTC 15-11-2018
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
sua-doi-bo-sung-khoan-2-dieu-5-thong-tu-so-152-2011-tt-btc-ngay-11-thang-11-nam-2011-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-so-67-2011-nd-cp-ngay-08-thang-8-nam-2011-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-bao-ve-moi-truong 1062018tt-btc Văn bản Trung ương
97/2018/TT-BTC 30-10-2018
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
huong-dan-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh 972018tt-btc Văn bản Trung ương
150/2018/NĐ-CP 07-11-2018
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
sua-doi-mot-so-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong 1502018nd-cp Văn bản Trung ương
161/2018/NĐ-CP 29-11-2018
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nang-ngach-cong-chuc-thang-hang-vien-chuc-va-thuc-hien-che-do-hop-dong-mot-so-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-lap 1612018nd-cp Văn bản Trung ương
38/2018/TT-BCT 30-10-2018
Quy định mới về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
quy-dinh-moi-ve-thuc-hien-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-theo-gsp-cua-lien-minh-chau-au-na-uy-thuy-sy-va-tho-nhi-ky 382018tt-bct Văn bản Trung ương
39/2018/TT-BCT 30-10-2018
Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.
quy-dinh-kiem-tra-xac-minh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau 392018tt-bct Văn bản Trung ương
151/2018/NĐ-CP 07-11-2018
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tai-chinh 1512018nd-cp Văn bản Trung ương
96/2018/TT-BTC 18-10-2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-noi-cu-tru-chuc-tho-mung-tho-uu-dai-tin-dung-va-bieu-duong-khen-thuong-nguoi-cao-tuoi 962018tt-btc Văn bản Trung ương
551/CP-KTTH 12-11-2018
Về việc đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
ve-viec-dinh-chinh-nghi-dinh-141-2018-nd-cp-ngay-08-thang-10-nam-2018-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap 551cp-ktth Văn bản Trung ương
154/2018/NĐ-CP 09-11-2018
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-mot-so-quy-dinh-ve-kiem-tra-chuyen-nganh 1542018nd-cp Văn bản Trung ương
08/2018/TT-BXD 05-10-2018
Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-va-quan-ly-nha-thau-nuoc-ngoai-hoat-dong-xay-dung-tai-viet-nam 082018tt-bxd Văn bản Trung ương
90/2018/TT-BTC 28-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-61-2017-tt-btc-ngay-15-thang-6-nam-2017-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-ve-cong-khai-ngan-sach-doi-voi-don-vi-du-toan-ngan-sach-to-chuc-duoc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro 902018tt-btc Văn bản Trung ương
44/2018/TT-BCT 15-11-2018
Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-go-tron-go-xe-tu-rung-tu-nhien-tu-lao-va-campuchia 442018tt-bct Văn bản Trung ương
91/2018/TT-BTC 27-11-2018
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
huong-dan-lap-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-lo-trinh-dan-nhan-nang-luong-va-ap-dung-muc-hieu-suat-nang-luong-toi-thieu 912018tt-btc Văn bản Trung ương
155/2018/NĐ-CP 12-11-2018
Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te 1552018nd-cp Văn bản Trung ương
2183/QĐ-BTC 19-11-2018
đính chính Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu.
dinh-chinh-thong-tu-95-2018-tt-btc-bai-bo-mot-so-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-trong-linh-vuc-thue-xuat-nhap-khau 2183qd-btc Văn bản Trung ương
54/2018/TT-BGTVT 14-11-2018
Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
ban-hanh-bieu-khung-gia-dich-vu-hoa-tieu-dich-vu-su-dung-cau-ben-phao-neo-dich-vu-boc-do-container-va-dich-vu-lai-dat-tai-cang-bien-viet-nam 542018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
125/2018/NĐ-CP 19-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-64-2016-nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-11-2010-nd-cp-ngay-24-thang-02-nam-2010-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo 1252018nd-cp Văn bản Trung ương
109/2018/NĐ-CP 29-08-2018
Về Nông nghiệp hữu cơ
ve-nong-nghiep-huu-co 1092018nd-cp Văn bản Trung ương
156/2018/NĐ-CP 16-11-2018
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-lam-nghiep 1562018nd-cp Văn bản Trung ương
19/CT-TTg 13-07-2018
Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
ve-cong-tac-phong-tranh-lu-ong-lu-quet-sat-lo-dat 19ct-ttg Văn bản Trung ương
43/2018/TT-BCT 15-11-2018
Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
quy-dinh-ve-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong 432018tt-bct Văn bản Trung ương
108/2018/NĐ-CP 23-08-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-78-2015-nd-cp-ngay-14-9-2015-cua-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep 1082018nd-cp Văn bản Trung ương
7674/VPCP-PL 14-08-2018
Báo cáo về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018do Văn phòng Chính phủ ban hành
bao-cao-ve-cong-tac-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2017-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2018do-van-phong-chinh-phu-ban-hanh 7674vpcp-pl Văn bản Trung ương
22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nghành Giáo dục
huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nghanh-giao-duc 222018tt-bgddt Văn bản Trung ương
64/2018/TT-BGDĐT 30-07-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-09-2016-tt-btc-ngay-18-thang-01-nam-2016-quy-dinh-ve-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc 642018tt-bgddt Văn bản Trung ương
119/2018/NĐ-CP 12-09-2018
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu 1192018nd-cp Văn bản Trung ương
09/2018/TT-BNV 13-09-2018
Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
thong-tu-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-ma-so-ngach-cong-chuc-quan-ly-thi-truong 092018tt-bnv Văn bản Trung ương
82/2018/TT-BTC 30-08-2018
bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
bai-bo-noi-dung-vi-du-37-quy-dinh-tai-diem-a-4-khoan-10-dieu-7-thong-tu-so-219-2013-tt-btc-ngay-31-12-2013-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-thi-hanh-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-so-209-2013-nd-cp-ngay-18-12-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gia-tri-gia-tang 822018tt-btc Văn bản Trung ương
121/2018/NĐ-CP 13-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-49-2013-nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-bo-luat-lao-dong-ve-tien-luong 1212018nd-cp Văn bản Trung ương
26/2018/TT-BTC 14-09-2018
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
sua-doi-bo-sung-phu-luc-iv-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-20-2014-tt-bct-ngay-25-thang-6-nam-2014-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-trong-hiep-dinh-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-asean-han-quoc 262018tt-btc Văn bản Trung ương
27/2018/TT-BGDĐT 19-09-2018
Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
bai-bo-quy-dinh-cap-giay-phep-nhap-khau-tu-dong-xe-gan-may-phan-khoi-lon-tu-175-cm3-tro-len 272018tt-bgddt Văn bản Trung ương
124/2018/NĐ-CP 12-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-63-2011-nd-cp-ngay-28-thang-7-nam-2011-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-trong-tai-thuong-mai 1242018nd-cp Văn bản Trung ương
110/2018/NĐ-CP 29-08-2018
Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi 1102018nd-cp Văn bản Trung ương
111/2018/NĐ-CP 12-09-2018
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
quy-dinh-ve-ngay-thanh-lap-ngay-truyen-thong-ngay-huong-ung-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong 1112018nd-cp Văn bản Trung ương
128/2018/NĐ-CP 24-09-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia 1282018nd-cp Văn bản Trung ương
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29-06-2018
QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
quy-dinh-ve-phoi-hop-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-trong-hoat-dong-to-tung-do-bo-truong-bo-tu-phap-bo-cong-an-bo-quoc-phong-bo-tai-chinh-chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-vien-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-ban-hanh 102018ttlt-btp-bca-bqp-btc-tandtc-vksndtc Văn bản Trung ương
13/2018/TT-BTP 26-09-2018
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh-trong-linh-vuc-tro-giup-phap-ly 132018tt-btp Văn bản Trung ương
79/2018/TT-BTC 22-08-2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-hoac-van-ban-chap-thuan-cho-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-tien-hanh-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-vung-bien-viet-nam 792018tt-btc Văn bản Trung ương
80/2018/TT-BTC 28-08-2018
Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
huong-dan-mau-bieu-bao-cao-ve-cho-vay-lai-von-vay-oda-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-cua-chinh-phu 802018tt-btc Văn bản Trung ương
81/2018/TT-BTC 28-08-2018
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-83-2016-tt-btc-ngay-17-6-2016-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-thuc-hien-uu-dai-dau-tu-quy-dinh-tai-luat-dau-tu-so-67-2014-qh13-va-nghi-dinh-so-118-2015-nd-cp-ngay-12-11-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu 812018tt-btc Văn bản Trung ương
73/2018/TT-BTC 15-08-2018
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
huong-dan-su-dung-nguon-tai-chinh-trong-quan-ly-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-su-dung-von-nha-nuoc 732018tt-btc Văn bản Trung ương
68/2018/TT-BTC 06-08-2018
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
huong-dan-xac-dinh-nhu-cau-nguon-va-phuong-thuc-chi-thuc-hien-dieu-chinh-muc-luong-co-so-theo-nghi-dinh-so-72-2018-nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2018-va-dieu-chinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-theo-nghi-dinh-so-88-2018-nd-cp-ngay-15-thang-6-nam-2018-cua-chinh-phu 682018tt-btc Văn bản Trung ương
1479/QĐ-BTC 22-08-2018
Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
ve-viec-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-tham-quyen-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tai-chinh-het-hieu-luc-toan-bo-theo-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-nam-2017 1479qd-btc Văn bản Trung ương
69/2018/NĐ-CP 15-05-2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-ngoai-thuong 692018nd-cp Văn bản Trung ương
52/2018/TT-BTC 24-05-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-08-2016-tt-btc-ngay-18-01-2016-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-quan-ly-thanh-toan-von-dau-tu-su-dung-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc-thong-tu-so-108-2016-tt-btc-ngay-30-6-2016-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-08-2016-tt-btc-ngay-18-01-2016-cua-bo-tai-chinh 522018tt-btc Văn bản Trung ương
99/2018/NĐ-CP 12-07-2018
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
quy-dinh-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang 992018nd-cp Văn bản Trung ương
94/2018/NĐ-CP 30-06-2018
Về nghiệp vụ quản lý nợ công
ve-nghiep-vu-quan-ly-no-cong 942018nd-cp Văn bản Trung ương
05/2018/TT-BTP 07-06-2018
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-trong-nganh-tu-phap 052018tt-btp Văn bản Trung ương
09/2018/TT-BTP 21-06-2018
Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
quy-dinh-tieu-chi-xac-dinh-vu-viec-tro-giup-phap-ly-phuc-tap-dien-hinh 092018tt-btp Văn bản Trung ương
17/2018/TT-BCT 10-07-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-36-2013-tt-bct-ngay-27-thang-12-nam-2013-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-viec-xay-dung-ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-va-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia 172018tt-bct Văn bản Trung ương
98/2018/NĐ-CP 05-07-2018
Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
ve-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-lien-ket-trong-san-xuat-va-tieu-thu-san-pham-nong-nghiep 982018nd-cp Văn bản Trung ương
102/2018/NĐ-CP 20-07-2018
Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
quy-dinh-che-do-ho-tro-va-mot-so-che-do-dai-ngo-khac-doi-voi-nguoi-viet-nam-co-cong-voi-cach-mang-nguoi-tham-gia-khang-chien-chien-tranh-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-dang-dinh-cu-o-nuoc-ngoai 1022018nd-cp Văn bản Trung ương
70/2018/TT-BTC 08-08-2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-va-tang-truong-xanh-giai-doan-2016-2020 702018tt-btc Văn bản Trung ương
101/2018/NĐ-CP 20-07-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-85-2014-nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-mau-huan-chuong-huy-chuong-huy-hieu-ky-niem-chuong-mau-bang-khung-hop-co-cua-cac-hinh-thuc-khen-thuong-va-danh-hieu-thi-dua-quan-ly-cap-phat-cap-doi-cap-lai-thu-hoi-hien-vat-khen-thuong 1012018nd-cp Văn bản Trung ương
22/2018/TT-BCT 21-08-2018
Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
thong-tu-huong-dan-ve-dau-gia-thi-diem-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-nam-2018 222018tt-bct Văn bản Trung ương
20/2018/TT-BCT 15-08-2018
Thông tư sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
thong-tu-sua-doi-phu-luc-i-danh-muc-san-pham-det-may-chiu-su-dieu-chinh-cua-quy-chuan-ban-hanh-kem-theo-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-01-2017-bct-tai-thong-tu-so-21-2017-tt-bct-ngay-23-thang-10-nam-2017-cua-bo-truong-bo-cong-thuong 202018tt-bct Văn bản Trung ương
107/2018/NĐ-CP 15-08-2018
Về kinh doanh xuất khẩu gạo
ve-kinh-doanh-xuat-khau-gao 1072018nd-cp Văn bản Trung ương
76/2018/NĐ-CP 15-05-2018
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-chuyen-giao-cong-nghe 762018nd-cp Văn bản Trung ương
10/2018/TT-BCT 24-05-2018
Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-nd-so-40-2018-nd-cp-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap 102018tt-bct Văn bản Trung ương
67/2018/NĐ-CP 14-05-2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-thuy-loi 672018nd-cp Văn bản Trung ương
77/2018/NĐ-CP 16-05-2018
Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
quy-dinh-ho-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-tiet-kiem-nuoc 772018nd-cp Văn bản Trung ương
35/2018/TT-BTC 30-03-2018
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện
quy-dinh-ve-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-cho-hoat-dong-cua-hoi-dong-tu-van-thuoc-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cap-tinh-ban-tu-van-thuoc-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cap-huyen 352018tt-btc Văn bản Trung ương
45/2018/TT-BTC 07-05-2018
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
huong-dan-che-do-quan-ly-tinh-hao-mon-khau-hao-tai-san-co-dinh-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-va-tai-san-co-dinh-do-nha-nuoc-giao-cho-doanh-nghiep-quan-ly-khong-tinh-thanh-phan-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep 452018tt-btc Văn bản Trung ương
38/2018/TT-BTC 20-04-2018
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
quy-dinh-ve-xac-dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau 382018tt-btc Văn bản Trung ương
39/2018/TT-BTC 20-04-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-thong-tu-38-2015-tt-btc-ngay-25-3-2015-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-va-quan-ly-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau 392018tt-btc Văn bản Trung ương
88/2018/NĐ-CP 15-06-2018
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang 882018nd-cp Văn bản Trung ương
07/2018/TT-BNV 15-06-2018
Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
quy-dinh-viec-bo-nhiem-va-xep-luong-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-du-bi-dai-hoc 072018tt-bnv Văn bản Trung ương
901/QD-BTC 13-06-2018
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
quy-dinh-viec-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong 901qd-btc Văn bản Trung ương
91/2018/NĐ-CP 26-06-2018
Về cấp và bảo lãnh Chính phủ
ve-cap-va-bao-lanh-chinh-phu 912018nd-cp Văn bản Trung ương
32/2018/TT-BGTVT 15-05-2018
Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt
ban-hanh-02-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-duong-sat 322018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
39/2018/TT-BGTVT 21-06-2018
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-pham-phan-cap-va-dong-phuong-tien-thuy-noi-dia-sua-doi-lan-2-2018-qcvn-72-2013-bgtvt 392018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
08/2018/TT-BNV 28-06-2018
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính Phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng bộ trưởng
huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-muc-tro-cap-hang-thang-tu-01-7-2018-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-theo-qd-so-130-cp-ngay-20-6-1975-cua-hoi-dong-chinh-phu-va-quyet-dinh-so-111-hdbt-ngay-13-10-1981-cua-hoi-dong-bo-truong 082018tt-bnv Văn bản Trung ương
40/2018/TT-BGTVT 29-06-2018
Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam
quy-dinh-ve-thu-thap-va-bao-cao-tieu-thu-nhien-lieu-cua-tau-bien-viet-nam 402018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
97/2018/NĐ-CP 30-06-2018
Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
ve-cho-vay-lai-von-vay-oda-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-cua-chinh-phu 972018nd-cp Văn bản Trung ương
12/2018/TT-BCT 15-06-2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-ngoai-thuong-va-nghi-dinh-so-69-2018-nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-ngoai-thuong 122018tt-bct Văn bản Trung ương
93/2018/NĐ-CP 30-06-2018
Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
quy-dinh-ve-quan-ly-no-cua-chinh-quyen-dia-phuong 932018nd-cp Văn bản Trung ương
96/2018/NĐ-CP 30-06-2018
Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
quy-dinh-chi-tiet-ve-gia-san-pham-dich-vu-thuy-loi-va-ho-tro-tien-su-dung-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi 962018nd-cp Văn bản Trung ương
55/2018/TT-BTC 25-06-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-07-thong-tu-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-thu-phi-trong-linh-luc-tai-nguyen-moi-truong 552018tt-btc Văn bản Trung ương
56/2018/TT-BTC 25-06-2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-do-co-quan-trung-uong-thuc-hien-tham-dinh 562018tt-btc Văn bản Trung ương
27/2018/NĐ-CP 23-02-2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-72-2013-nd-cp-ngay-15-thang-7-nam-2013-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-internet-va-thong-tin-tren-mang 272018nd-cp Văn bản Trung ương
40/2018/NĐ-CP 12-03-2018
Nghị định Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
nghi-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap 402018nd-cp Văn bản Trung ương
48/2018/NĐ-CP 21-03-2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-98-2013-nd-cp-ngay-28-thang-8-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-kinh-doanh-xo-so 482018nd-cp Văn bản Trung ương
03/2018/TT-BNV 19-05-2017
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-noi-vu 032018tt-bnv Văn bản Trung ương
49/2018/NĐ-CP 30-03-2018
Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
nghi-dinh-quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep 492018nd-cp Văn bản Trung ương
30/2018/TT-BTC 28-03-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 55/2016-TT/BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-75-2017-tt-btc-ngay-21-7-2018-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-55-2016-tt-btc-ngay-23-3-2016-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu 302018tt-btc Văn bản Trung ương
50/2018/NĐ-CP 09-04-2018
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
nghi-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-thanh-tra-chinh-phu 502018nd-cp Văn bản Trung ương
01/2018/TT-BKHĐT 30-03-2018
Thông tư Ban hành các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
thong-tu-ban-hanh-cac-danh-muc-may-moc-thiet-bi-phu-tung-thay-the-phuong-tien-van-tai-chuyen-dung-nguyen-lieu-vat-tu-ban-thanh-pham-trong-nuoc-da-san-xuat-duoc 012018tt-bkhdt Văn bản Trung ương
14/2018/TT-BGTVT 03-04-2018
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/1/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-03-2016-tt-bgtvt-ngay-31-3-2016-cua-bo-truong-bo-gtvt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-01-2011-tt-bgtvt-ngay-27-1-2011-cua-bo-truong-bo-gtvt-ban-hanh-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-bay-va-khai-thac-tau-bay 142018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
16/2018/TT-BGTVT 04-04-2018
Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-tri-cong-trinh-duong-sat-quoc-gia 162018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
17/2018/TT-BGTVT 09-04-2018
Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
thong-tu-quy-dinh-quan-ly-va-khai-thac-thong-tin-nhan-dang-tu-dong-cua-tau-thuyen 172018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
18/2018/QĐ-TTg 02-04-2018
Quyết định hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
quyet-dinh-huong-dan-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-thuc-hien-chinh-sach-cho-vay-nha-o-xa-hoi-theo-nghi-dinh-so-100-2015-nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi 182018qd-ttg Văn bản Trung ương
27/2018/TT-BTC 21-03-2018
Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng
thong-tu-quy-dinh-che-do-tai-chinh-cho-hoat-dong-to-chuc-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-toan-quoc-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong 272018tt-btc Văn bản Trung ương
51/2018/NĐ-CP 09-04-2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-158-2006-nd-cp-ngay-28-12-2006-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-so-giao-dich-hang-hoa 512018nd-cp Văn bản Trung ương
05/2018/TT-BCT 03-04-2018
Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa
thong-tu-quy-dinh-ve-xuat-xu-hang-hoa 052018tt-bct Văn bản Trung ương
03/2018/TT-BTP 10-03-2018
Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
thong-tu-quy-dinh-bo-tieu-chi-danh-gia-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat 032018tt-btp Văn bản Trung ương
60/2018/NĐ-CP 20-04-2018
Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia 602018nd-cp Văn bản Trung ương
53/2017/TT-BGTVT 29-12-2017
Thông tư quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
thong-tu-quy-dinh-viec-dau-thau-dat-hang-san-xuat-va-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-quoc-gia-thuoc-du-toan-chi-cua-ngan-sach-trung-uong 532017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
02/2018/TT-BGTVT 09-01-2018
Thông tư quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninhê hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
thong-tu-quy-dinh-ngung-hieu-luc-mot-phan-thong-tu-so-45-2017-tt-bgtvt-ngay-17-thang-11-nam-2017-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-01-2016-tt-bgtvt-ngay-01-thang-02-nam-2016-quy-dinh-chi-tiet-ve-chuong-trinh-an-ninhe-hang-khong-va-kiem-soat-chat-luong-an-ninh-hang-khong-viet-nam 022018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
03/2018/TT-BGTVT 10-01-2018
Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
thong-tu-quy-dinh-ve-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bao-ve-moi-truong-doi-voi-o-to-nhap-khau-thuoc-doi-tuong-cua-nghi-dinh-so-116-2017-nd-cp 032018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
15/2017/TT-BXD 28-12-2017
Thông tư ban hành Quy chuần kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-cac-cong-trinh-xay-dung-su-dung-nang-luong-hieu-qua 152017tt-bxd Văn bản Trung ương
144/2017/TT-BTC 29-12-22017
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dung tài sản công.
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-151-2017-nd-cp-ngay-26-12-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong 1442017tt-btc Văn bản Trung ương
142/2017/TT-BTC 29-12-2017
Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
thong-tu-quy-dinh-co-che-tai-chinh-thuc-hien-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-lap-thuc-hien-co-che-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem 1422017tt-btc Văn bản Trung ương
06/2018/TT-BTC 24-01-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân sách quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-30-2017-tt-btc-ngay-18-4-2017-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-tam-ung-ngan-sach-quy-nha-nuoc-cho-ngan-sach-nha-nuoc 062018tt-btc Văn bản Trung ương
17/2018/NĐ-CP 02-02-2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-67-2014-nd-cp-ngay-07-7-2014-cua-chinh-phu-ve-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san 172018nd-cp Văn bản Trung ương
01/2018/TT-BXD 05-01-2018
Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăn trưởng xanh
thong-tu-quy-dinh-ve-chi-tieu-xay-dung-do-thi-tan-truong-xanh 012018tt-bxd Văn bản Trung ương
13/2018/TT-BTC 06-02-2018
Thông tư Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
thong-tu-quy-dinh-viec-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-bao-dam-cho-cong-tac-dieu-uoc-quoc-te-va-cong-tac-thoa-thuan-quoc-te 132018tt-btc Văn bản Trung ương
137/2017/TT-BTC 25-12-2017
Thông tư Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
thong-tu-quy-dinh-xet-duyet-tham-dinh-thong-bao-va-tong-hop-quyet-toan-nam 1372017tt-btc Văn bản Trung ương
01/2018/TT-BCT 27-02-2018
Thông tư Quy định chi tết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
thong-tu-quy-dinh-chi-tet-hang-hoa-mua-ban-trao-doi-qua-cua-khau-phu-loi-mo-bien-gioi-cua-thuong-nhan 012018tt-bct Văn bản Trung ương
01/2018/TT-BTC 02-01-2018
Thông tư Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thong-tu-quy-dinh-viec-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong 012018tt-btc Văn bản Trung ương
06/2018/TT-BGTVT 07-02-2018
Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển
thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-van-hanh-khai-thac-va-bao-duong-he-thong-bao-dong-an-ninh-tau-bien 062018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
07/2018/TT-BGTVT 07-02-2018
Thông tư quy định về kiểm tra tàu biển
thong-tu-quy-dinh-ve-kiem-tra-tau-bien 072018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
08/2018/TT-BGTVT 22-02-2018
Thông tư Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
thong-tu-quy-dinh-mau-bien-ban-mau-quyet-dinh-su-dung-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai 082018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
02/2018/TT-BTP 26-02-2018
Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
thong-tu-ban-hanh-va-huong-dan-su-dung-mot-so-bieu-mau-ve-to-chuc-va-hoat-dong-hoa-giai-thuong-mai 022018tt-btp Văn bản Trung ương
61/2017/TT-BTNMT 22-12-2017
Thông tư quy định quy trình, phương pháp xác định và các biểu mẫu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-phuong-phap-xac-dinh-va-cac-bieu-mau-thong-ke-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te 612017tt-btnmt Văn bản Trung ương
28/2018/NĐ-CP 01-03-2018
Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-luat-quan-ly-ngoai-thuong-ve-mot-so-bien-phap-phat-trien-ngoai-thuong 282018nd-cp Văn bản Trung ương
31/2018/NĐ-CP 08-03-2018
Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-luat-quan-ly-ngoai-thuong-ve-xuat-xu-hang-hoa 312018nd-cp Văn bản Trung ương
41/2018/NĐ-CP 12-03-2018
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-doc-lap 412018nd-cp Văn bản Trung ương
145/2017/TT-BTC 29-12-2017
Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
thong-tu-huong-dan-co-che-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-theo-nghi-dinh-so-141-2016-nd-cp-ngay-10-10-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-va-su-nghiep-khac 1452017tt-btc Văn bản Trung ương
152/2017/NĐ-CP 26-12-2017
Nghị định về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-tru-so-lam-viec-co-so-hoat-dong-su-nghiep 1522017nd-cp Văn bản Trung ương
154/2017/NĐ-CP 27-12-2017
Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022
nghi-dinh-ve-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-chi-le-giai-doan-2018-2022 1542017nd-cp Văn bản Trung ương
155/2017/NĐ-CP 27-12-2017
Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
nghi-dinh-ve-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-giua-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-nhat-ban-ve-doi-tac-kinh-te-giai-doan-2018-2023 1552017nd-cp Văn bản Trung ương
156/2017/NĐ-CP 27-12-2017
Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
nghi-dinh-ve-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-giai-doan-2018-2022 1562017nd-cp Văn bản Trung ương
157/2017/QĐ-TTg 27-12-2017
Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
nghi-dinh-ve-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-han-quoc-giai-doan-2018-2022 1572017qd-ttg Văn bản Trung ương
161/2017/NĐ-CP 29-12-2017
Nghị định về Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
nghi-dinh-ve-sua-doi-dieu-12-nghi-dinh-so-21-2016-nd-cp-ngay-31-thang-3-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-thuc-hien-chuc-nang-thanh-tra-chuyen-nganh-ve-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-bao-hiem-y-te-cua-co-quan-bao-hiem-xa-hoi 1612017nd-cp Văn bản Trung ương
162/2017/NĐ-CP 30-12-2017
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao 1622017nd-cp Văn bản Trung ương
50/2017/TT-BGTVT 29-12-2017
Thông tư quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
thong-tu-quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-va-xu-ly-vi-tri-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia 502017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
51/2017/TT-BGTVT 29-12-2017
Thông tư quy định về đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
thong-tu-quy-dinh-ve-dang-kiem-va-nhan-vien-nghiep-vu-dang-kiem-tau-bien 512017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
52/2017/TT-BGTVT 29-12-2017
Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải
thong-tu-quy-dinh-ve-bao-tri-cong-trinh-hang-hai 522017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
01/2018/TT-BGTVT 03-01-2018
Thông tư về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
thong-tu-ve-viec-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-tinh-quang-ninh-va-khu-vuc-quan-ly-cua-cang-vu-hang-hai-quang-ninh 012018tt-bgtvt Văn bản Trung ương
44/2017/TT-BGTVT 16-11-2017
Thông tư quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cảng cạn được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước
thong-tu-quy-dinh-ve-mau-ho-so-yeu-cau-va-ho-so-moi-thau-cho-thue-khai-thac-ket-cau-ha-tang-ben-cang-cang-can-duoc-dau-tu-bang-nguon-von-nha-nuoc 442017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
45/2017/TT-BGTVT 17-11-2017
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-01-2016-tt-bgtvt-ngay-01-02-2016-quy-dinh-chi-tiet-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-va-kiem-soat-chat-luong-an-ninh-hang-khong-viet-nam 452017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
127/2017/NĐ-CP 16-11-2017
Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-viec-niem-phong-mo-niem-phong-vat-chung 1272017nd-cp Văn bản Trung ương
128/2017/NĐ-CP 16-11-2017
Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
nghi-dinh-quy-dinh-che-do-bao-cao-ve-dieu-tra-hinh-su 1282017nd-cp Văn bản Trung ương
104/2017/TT-BTC 05-10-2017
Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác
thong-tu-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-che-do-doi-voi-nguoi-da-hien-bo-phan-co-the-nguoi-hien-xac 1042017tt-btc Văn bản Trung ương
46/2017/QĐ-TTg 24-11-2017
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật thương mại
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-mang-luoi-cac-co-quan-thong-bao-va-hoi-dap-va-ban-lien-nganh-ve-hang-rao-ky-thuat-thuong-mai 462017qd-ttg Văn bản Trung ương
06/2017/TT-BKHĐT 05-12-2017
Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-thong-tin-ve-dau-thau-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-hoat-dong-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau 062017tt-bkhdt Văn bản Trung ương
298/2017/TT-BQP 01-12-2017
Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
thong-tu-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-ve-che-do-chinh-sach-va-cong-tac-bao-dam-doi-voi-to-chuc-ca-nhan-lam-nhiem-vu-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si 2982017tt-bqp Văn bản Trung ương
47/2017/TT-BGTVT 07-12-2017
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-ngay-25-08-2016-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-xay-dung-ban-hanh-hop-nhat-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-kiem-tra-xu-ly-van-ban-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-va-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-trong-linh-vuc-giao-thong-van-tai 472017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
141/2017/NĐ-CP 07-12-2017
Nghị định về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong 1412017nd-cp Văn bản Trung ương
140/2017/NĐ-CP 05-12-2017
Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
nghi-dinh-ve-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-can-bo-khoa-hoc-tre 1402017nd-cp Văn bản Trung ương
142/2017/NĐ-CP 11-12-2017
Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-hai 1422017nd-cp Văn bản Trung ương
139/2017/NĐ-CP 27-11-2017
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-khai-thac-che-bien-kinh-doanh-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-quan-ly-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-kinh-doanh-bat-dong-san-phat-trien-nha-o-quan-ly-su-dung-nha-va-cong-so 1392017nd-cp Văn bản Trung ương
05/2017/TT-BKHĐT 30-11-2017
Thông tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.
thong-tu-ve-viec-ban-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke 052017tt-bkhdt Văn bản Trung ương
121/2017/TT-BTC 15-11-2017
Thông tư về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh- 1212017tt-btc Văn bản Trung ương
144/2017/NĐ-CP 15-12-2017
Nghị định về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly 1442017nd-cp Văn bản Trung ương
13/2017/TT-BXD 08-12-2017
Thông tư về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung-trong-cac-cong-trinh-xay-dung 132017tt-bxd Văn bản Trung ương
146/2017/NĐ-CP 15-12-2017
Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.
nghi-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-100-2016-nd-cp-ngay-01-07-2016-va-nghi-dinh-12-2015-nd-cp-ngay-12-02-2015-cua-chinh-phu 1462017nd-cp Văn bản Trung ương
48/2017/TT-BGTVT 13-12-2017
Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
thong-tu-quy-dinh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-va-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-giao-thong-van-tai 482017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
63/2017/TT-BTNMT 22-12-2017
Thông tư về quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
thong-tu-ve-quy-dinh-ky-thuat-do-ve-ban-do-dia-hinh-day-bien-ty-le-1-5000 632017tt-btnmt Văn bản Trung ương
41/2017/TT-BTTTT 25-12-2017
Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
thong-tu-quy-dinh-su-dung-chu-ky-so-cho-van-ban-dien-tu-trong-co-quan-nha-nuoc 412017tt-btttt Văn bản Trung ương
129/2017/NĐ-CP 16-11-2017
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
nghi-dinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi 1292017nd-cp Văn bản Trung ương
149/2017/NĐ-CP 26-12-2017
Nghị định về việc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
nghi-dinh-ve-viec-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-han-quoc-giai-doan-2018-2022 1492017nd-cp Văn bản Trung ương
150/2017/NĐ-CP 26-12-2017
Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022
nghi-dinh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-mot-ben-la-nha-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-ben-kia-la-lien-minh-kinh-te-a-au-va-cac-nuoc-thanh-vien-giai-doan-2018-2022 1502017nd-cp Văn bản Trung ương
108/2017/NĐ-CP 20-09-2017
Nghị định về quản lý phân bón
nghi-dinh-ve-quan-ly-phan-bon 1082017nd-cp Văn bản Trung ương
33/2017/TT-BTNMT 29-09-2017
Thông tư về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-ngay-06-01-2017-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai-va-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai 332017tt-btnmt Văn bản Trung ương
123/2017/NĐ-CP 14-11-2017
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc 1232017nd-cp Văn bản Trung ương
120/2017/NĐ-CP 06-11-2017
Nghị định về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-tam-giu-tam-giam 1202017nd-cp Văn bản Trung ương
40/2017/TT-BGTVT 09-11-2017
Thông tư về hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
thong-tu-ve-huong-dan-viec-dan-nhan-nang-luong-doi-voi-xe-o-to-con-loai-tren-07-cho-den-09-cho 402017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
39/2017/TT-BGTVT 07-11-2017
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-34-2015-tt-bgtvt-ngay-24-07-2015-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-bao-cao-va-dieu-tra-tai-nan-hang-hai 392017tt-bgtvt Văn bản Trung ương
119/2017/NĐ-CP 01-11-2017
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
nghi-dinh-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa 1192017nd-cp Văn bản Trung ương
105/2017/TT-BTC 05-10-2017
Thông tư về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
thong-tu-ve-viec-huong-dan-co-che-quan-ly-tai-chinh-thuc-hien-quyet-dinh-2085-qd-ttg-ngay-31-10-2016-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2017-2020 1052017tt-btc Văn bản Trung ương
25/2017/TT-BLĐTBXH 30-08-2017
Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập
thong-tu-quy-dinh-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-hoac-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-cong-tac-xa-hoi-trong-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap 252017tt-bldtbxh Văn bản Trung ương
279/2017/TT-BQP 31-10-2017
Thông tư quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.
thong-tu-quy-dinh-viec-thuc-hien-xuat-ngu-doi-voi-ha-sy-quan-binh-sy-phuc-vu-tai-ngu-trong-quan-doi-nhan-dan 2792017tt-bqp Văn bản Trung ương
02/2017/TT-VPCP 30-10-2017
Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
thong-tu-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh 022017tt-vpcp Văn bản Trung ương
08/2017/TT-BNV 27-10-2017
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-91-2017-nd-cp-ngay-31-7-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong 082017tt-bnv Văn bản Trung ương
115/2017/NĐ-CP 16-10-2017
Nghị định về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp.
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-trinh-tu-thu-tuc-muc-tien-phap-nhan-thuong-mai-phai-nop-de-bao-dam-thi-hanh-an-viec-tam-giu-hoan-tra-nop-ngan-sach-nha-nuoc-so-tien-da-nop 1152017nd-cp Văn bản Trung ương
07/2017/TT-BNV 10-10-2017
Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước
thong-tu-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-che-do-tien-luong-doi-voi-nguoi-lam-viec-trong-to-chuc-co-yeu-huong-luong-va-phu-cap-tu-ngan-sach-nha-nuoc 072017tt-bnv Văn bản Trung ương
106/2017/NĐ-CP 14-09-2017
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-67-2013-nd-cp-ngay-27-thang-6-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-ve-kinh-doanh-thuoc-la 1062017nd-cp Văn bản Trung ương
103/2017/NĐ-CP 12-09-2017
Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
nghi-dinh-quy-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-giai-the-va-quan-ly-cac-co-so-tro-giup-xa-hoi 1032017nd-cp Văn bản Trung ương
88/2017/NĐ-CP 27-07-2017
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-56-2015-nd-cp-ngay-09-thang-6-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc 882017nd-cp Văn bản Trung ương
18/2017/TT-BGDĐT 21-07-2017
Thông tư về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-giang-day-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-cong-lap 182017tt-bgddt Văn bản Trung ương
18/2017/TT-BLĐTBXH 30-06-2017
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
thong-tu-huong-dan-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-quy-dinh-tai-cac-khoan-1-2-3-va-khoan-8-dieu-1-nghi-dinh-so-76-2017-nd-cp-ngay-30-thang-6-nam-2017-cua-chinh-phu 182017tt-bldtbxh Văn bản Trung ương
94/2017/NĐ-CP 10-08-2017
Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
nghi-dinh-ve-hang-hoa-dich-vu-dia-ban-thuc-hien-doc-quyen-nha-nuoc-trong-hoat-dong-thuong-mai 942017nd-cp Văn bản Trung ương
20/2017/TT-BGDĐT 18-08-2017
Thông tư về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap 202017tt-bgddt Văn bản Trung ương
22/2017/TT-BLĐTBXH 10-08-2017
Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
thong-tu-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-113-2015-nd-cp-ngay-09-11-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-phu-cap-dac-thu-phu-cap-uu-dai-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-va-phu-cap-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-doi-voi-nha-giao-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap 222017tt-bldtbxh Văn bản Trung ương
08/2017/TT-BKHCN 26-06-2017
Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
thong-tu-quy-dinh-tuyen-chon-giao-truc-tiep-to-chuc-va-ca-nhan-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc 082017tt-bkhcn Văn bản Trung ương
97/2017/NĐ-CP 18-08-2017
Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
nghi-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-81-2013-nd-cp-ngay-19-07-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 972017nd-cp Văn bản Trung ương
101/2017/NĐ-CP 01-09-2017
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
nghi-dinh-ve-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc 1012017nd-cp Văn bản Trung ương
86/2017/TT-BTC 15-08-2017
Thông tư số về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
thong-tu-so-ve-viec-huong-dan-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-88-2016-nd-cp-ngay-01-07-2016-cua-chinh-phu-ve-chuong-trinh-huu-tri-bo-sung-tu-nguyen 862017tt-btc Văn bản Trung ương
05/2017/TT-BNV 15-08-2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
thong-tu-su-a-do-i-bo-sung-mo-t-so-die-u-cu-a-thong-tu-so-11-2014-tt-bnv-nga-y-09-10-2014-va-thong-tu-so-13-2010-tt-bnv-nga-y-30-12-2010-cu-a-bo-truo-ng-bo-no-i-vu-ve-tieu-chua-n-nghie-p-vu-chuyen-mon-bo-nhie-m-nga-ch-va-xe-p-luong-do-i-vo-i-ca-c-nga-ch-cong-chu-c-chuyen-nga-nh-ha-nh-chi-nh-va-vie-c-to-chu-c-thi-nang-nga-ch-cong-chu-c 052017tt-bnv Văn bản Trung ương
12/2017/TT-BCT 31-07-2017
Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
thong-tu-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-cap-thu-hoi-giay-phep-hoat-dong-dien-luc 122017tt-bct Văn bản Trung ương
83/2017/NĐ-CP 18-07-2017
Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
nghi-dinh-quy-dinh-ve-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay 832017nd-cp Văn bản Trung ương
69/2017/TT-BTC 07-07-2017
Thông tư hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
thong-tu-huong-dan-lap-ke-hoach-tai-chinh-05-nam-va-ke-hoach-tai-chinh-ngan-sach-nha-nuoc-03-nam 692017tt-btc Văn bản Trung ương
71/2017/TT-BTC 13-07-2017
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
thong-tu-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-va-ke-hoach-tai-chinh-ngan-sach-nha-nuoc-03-nam-2018-2020 712017tt-btc Văn bản Trung ương
67/2017/TT-BTC 30-06-2017
Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-nhu-cau-nguon-va-phuong-thuc-chi-thuc-hien-dieu-chinh-muc-luong-co-so-theo-nghi-dinh-so-47-2017-nd-cp-ngay-24-4-2017-cua-chinh-phu-va-dieu-chinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-theo-nghi-dinh-so-76-2017-nd-cp-ngay-30-6-2017-cua-chinh-phu 672017tt-btc Văn bản Trung ương
80/2017/NĐ-CP 17-07-2017
Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
nghi-dinh-quy-dinh-ve-moi-truong-giao-duc-an-toan-lanh-manh-than-thien-phong-chong-bao-luc-hoc-duong 802017nd-cp Văn bản Trung ương
08/NQ-HĐND 05-07-2017
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Hồng Khanh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-doi-voi-ong-dinh-hong-khanh-nguyen-giam-doc-so-xay-dung 08nq-hdnd Văn bản Tỉnh
09/NQ-HĐND 05-07-2017
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở Công thương
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-doi-voi-ong-hoang-trung-kien-giam-doc-so-cong-thuong 09nq-hdnd Văn bản Tỉnh
10/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Ninh Bình năm 2018
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-nam-2018 10nq-hdnd Văn bản Tỉnh
11/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-tai-mot-so-don-vi-quan-ly-nha-nuoc-va-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 11nq-hdnd Văn bản Tỉnh
12/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2017 12nq-hdnd Văn bản Tỉnh
13/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đâu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-cac-linh-vuc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-uu-tien-phat-trien-cua-dia-phuong-do-quy-dau-tu-phat-trien-ninh-binh-thuc-hien-dau-tu-truc-tiep-va-cho-vay-giai-doan-2017-2020 13nq-hdnd Văn bản Tỉnh
14/2017/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-ve-che-do-cong-tac-phi-che-do-chi-hoi-nghi-cua-cac-co-quan-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh 142017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
15/2017/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ %) kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý
nghi-quyet-quy-dinh-muc-trich-ty-le-kinh-phi-tu-cac-khoan-thu-hoi-phat-hien-qua-cong-tac-thanh-tra-da-thuc-nop-vao-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly 152017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
16/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bai-dinh-ninh-binh-ba-sao-ha-nam-doan-qua-dia-phan-tinh-ninh-binh 16nq-hdnd Văn bản Tỉnh
18/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-do-thi-ninh-khanh-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh 18nq-hdnd Văn bản Tỉnh
20/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 20nq-hdnd Văn bản Tỉnh
21/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 21nq-hdnd Văn bản Tỉnh
22/2017/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xac-lap-quyen-so-huu-cong-nghiep-va-phat-trien-nhan-hieu-cho-cac-san-pham-hang-hoa-dich-vu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020 222017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
23/2017/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dang-vien-duoc-tang-huy-hieu-dang-thuoc-dang-bo-tinh-ninh-binh 232017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
19/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết bổ sung 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu vào Biểu 3 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình và phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Gián Khẩu
nghi-quyet-bo-sung-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau-vao-bieu-3-phan-bo-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-ngan-sach-cap-tinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-05-nq-hdnd-ngay-15-3-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-va-phan-bo-chi-tiet-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-cap-tinh-nam-2017-cho-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau 19nq-hdnd Văn bản Tỉnh
24/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-phe-duyet-de-an-so-12-da-ubnd-ngay-20-6-2017-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh 24nq-hdnd Văn bản Tỉnh
26/2017/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-3-dieu-1-cua-nghi-quyet-so-31-2015-nq-hdnd-ngay-10-12-2015-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-co-ho-khau-thuong-tru-tai-tinh-ninh-binh 262017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
27/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh 27nq-hdnd Văn bản Tỉnh
28/2017/NQ-HĐND 06-07-2017
Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-nghe-trinh-do-trung-cap-cao-dang-tinh-ninh-binh-den-nam-2020 282017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
77/2017/NĐ-CP 03-07-2017
Nghị định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
nghi-dinh-ve-quan-ly-bao-ve-an-ninh-trat-tu-tai-cua-khau-cang 772017nd-cp Văn bản Trung ương
16/2017/TT-BGDĐT 12-07-2017
Thông tư về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
thong-tu-ve-viec-huong-dan-danh-muc-khung-vi-tri-viec-lam-va-dinh-muc-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-cong-lap 162017tt-bgddt Văn bản Trung ương
60/NQ-CP 06-07-2017
Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
nghi-quyet-ve-nhung-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2016 60nq-cp Văn bản mới ban hành
677/QĐ-TTg 18-05-2017
Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-de-an-phat-trien-he-tri-thuc-viet-so-hoa 677qd-ttg Văn bản Trung ương
66/2017/NĐ-CP 19-05-2017
Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
nghi-dinh-quy-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-thiet-bi-phan-mem-nguy-trang-dung-de-ghi-am-ghi-hinh-dinh-vi 662017nd-cp Văn bản Trung ương
05/2017/TT-BTP 20-04-2017
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-18-2013-tt-btp-ngay-20-11-2013-cua-bo-truong-bo-tu-phap-huong-dan-cach-tinh-thoi-gian-thuc-hien-va-thu-tuc-thanh-toan-chi-phi-thuc-hien-vu-viec-tro-giup-phap-ly 052017tt-btp Văn bản Trung ương
67/2017/NĐ-CP 25-05-2017
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-khi-kinh-doanh-xang-dau-va-khi 672017nd-cp Văn bản Trung ương
65/2017/NĐ-CP 19-05-2017
Nghị định về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
nghi-dinh-ve-chinh-sach-dac-thu-ve-giong-von-va-cong-nghe-trong-phat-trien-nuoi-trong-khai-thac-duoc-lieu 652017nd-cp Văn bản Trung ương
05/2017/TT-BKHCN 25-05-2017
Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
thong-tu-quy-dinh-ngung-hieu-luc-mot-phan-thong-tu-so-13-2015-tt-bkhcn-ngay-21-thang-7-nam-2015-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-23-2010-tt-bkhcn-ngay-29-thang-12-nam-2010-huong-dan-bao-dam-an-ninh-nguon-phong-xa 052017tt-bkhcn Văn bản Trung ương
47/2017/TT-BTC 15-05-2017
Thông tư về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
thong-tu-ve-viec-huong-dan-ho-tro-kinh-phi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-thuc-hien-thi-diem-doi-moi-co-che-hoat-dong-theo-nghi-quyet-77-nq-cp-ngay-24-10-2014-cua-chinh-phu 472017tt-btc Văn bản Trung ương
70/2017/NĐ-CP 06-06-2017
Nghị định về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang 702017nd-cp Văn bản Trung ương
886/QĐ-TTg 16-06-2017
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-giai-doan-2016-2020 886qd-ttg Văn bản Trung ương
884/QĐ-TTg 16-06-2017
Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-ung-pho-su-co-buc-xa-va-hat-nhan-cap-quoc-gia 884qd-ttg Văn bản Trung ương
44/2017/NĐ-CP 14-04-2017
Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
nghi-dinh-quy-dinh-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep 442017nd-cp Văn bản Trung ương
46/2017/NĐ-CP 21-04-2017
Nghị định Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc 462017nd-cp Văn bản Trung ương
562/QĐ-TTg 25-04-2017
Quyết định v/v Phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 - 2025
quyet-dinh-v-v-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-khoa-hoc-co-ban-trong-linh-vuc-hoa-hoc-khoa-hoc-su-song-khoa-hoc-trai-dat-va-khoa-hoc-bien-giai-doan-2017-2025 562qd-ttg Văn bản Trung ương
11/CT-TTg 29-03-2017
Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
chi-thi-ve-viec-day-manh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinh 11ct-ttg Văn bản Trung ương
54/2017/NĐ-CP 08-05-2017
Nghị định về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-duoc 542017nd-cp Văn bản Trung ương
16/2017/TT-BTC 28-02-2017
Thông tư về việc quy định chi tiết một số điều của Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-20-2016-qd-ttg-ngay-11-05-2016-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-cho-hoat-dong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-va-thanh-toan-chi-phi-quan-ly-xu-ly-tai-san-bi-tich-thu-theo-quy-dinh-phap-luat-trong-linh-vuc-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia 162017tt-btc Văn bản Trung ương
52/2017/NĐ-CP 28-04-2017
Nghị định về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
nghi-dinh-ve-viec-cho-vay-lai-nguon-von-vay-nuoc-ngoai-cua-chinh-phu-doi-voi-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong 522017nd-cp Văn bản Trung ương
573/QĐ-TTg 25-04-2017
Quyết định về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong 573qd-ttg Văn bản Trung ương
56/2017/NĐ-CP 09-05-2017
Nghị định về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
nghi-dinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-tre-em 562017nd-cp Văn bản Trung ương
34/2017/TT-BTC 21-04-2017
Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
thong-tu-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do 342017tt-btc Văn bản Trung ương
19/2017/TT-BTC 28-02-2017
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
thong-tu-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh 192017tt-btc Văn bản Trung ương
55/2016/QĐ-TTg 26-12-2016
Quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
quyet-dinh-ve-mang-buu-chinh-phuc-vu-co-quan-dang-nha-nuoc 552016qd-ttg Văn bản Trung ương
344/2016/TT-BTC 30-12-2016
Thông tư quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-ngan-sach-xa-va-cac-hoat-dong-tai-chinh-khac-cua-xa-phuong-thi-tran 3442016tt-btc Văn bản Trung ương
49/2016/TT-BTNMT 28-12-2016
Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
thong-tu-quy-dinh-ve-cong-tac-giam-sat-kiem-tra-tham-dinh-va-nghiem-thu-cong-trinh-san-pham-trong-linh-vuc-quan-ly-dat-dai 492016tt-btnmt Văn bản Trung ương
01/2017/TT-BTNMT 09-02-2017
Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.
thong-tu-quy-dinh-dinh-muc-su-dung-dat-xay-dung-co-so-van-hoa-co-so-y-te-co-so-giao-duc-va-dao-tao-co-so-the-duc-the-thao 012017tt-btnmt Văn bản Trung ương
29/2017/NĐ-CP 20-03-2017
Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-co-so-dao-tao-huan-luyen-va-to-chuc-tuyen-dung-cung-ung-thuyen-vien-hang-hai 292017nd-cp Văn bản Trung ương
05/2017/QĐ-TTg 16-03-2017
Quyết định ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-he-thong-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia 052017qd-ttg Văn bản Trung ương
36/2016/NQ-HĐND 14-12-2016
Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-va-cac-dieu-kien-bao-dam-hoat-dong-cua-hdnd-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2016-2021 362016nq-hdnd Văn bản Tỉnh
45/QĐ-UBND 12-01-2017
Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Gia Viễn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-huyen-gia-vien-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong 45qd-ubnd Văn bản Tỉnh
35/2016/NQ-HĐND 14-12-2016
Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
nghi-quyet-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 352016nq-hdnd Văn bản Tỉnh
36/2016/TT-BCT 28-12-2016
Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
thong-tu-quy-dinh-dan-nhan-nang-luong-cho-cac-phuong-tien-thiet-bi-su-dung-nang-luong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-cong-thuong 362016tt-bct Văn bản Trung ương
01/2017/NĐ-CP 06-01-2017
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai 012017nd-cp Văn bản Trung ương
30/2018/TT-BCT 01-10-2018
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-107-2018-nd-cp-ngay-15-thang-8-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-kinh-doanh-xuat-khau-gao 302018tt-bct Văn bản Trung ương
137/2018/NĐ-CP 08-10-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-123-2013-nd-cp-ngay-14-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-luat-su 1372018nd-cp Văn bản Trung ương
93/2018/TT-BTC 05-10-2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BTC NGÀY 11/02/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC TẠM NHẬP KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, TIÊU HỦY, CHUYỂN NHƯỢNG XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ TẠI VIỆT NAM
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-thong-tu-so-19-2014-tt-btc-ngay-11-02-2014-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-thu-tuc-tam-nhap-khau-tai-xuat-khau-tieu-huy-chuyen-nhuong-xe-o-to-xe-hai-banh-gan-may-cua-doi-tuong-duoc-huong-quyen-uu-dai-mien-tru-tai-viet-nam 932018tt-btc Văn bản Trung ương
62/2018/TT-BTC 30-07-2018
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020.
quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-giai-doan-2016-2020 622018tt-btc Văn bản Trung ương
86/2018/TT-BTC 18-09-2018
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
huong-dan-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-giao-duc-vung-nui-vung-dan-toc-thieu-so-vung-kho-khan-giai-doan-2016-2020 862018tt-btc Văn bản Trung ương
84/2018/TT-BTC 13-09-2018
QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG
quy-dinh-ve-mau-bieu-bao-cao-va-cong-bo-thong-tin-ve-no-cong 842018tt-btc Văn bản Trung ương
148/2018/TT-BQP 04-10-2018
QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
quy-dinh-ve-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu 1482018tt-bqp Văn bản Trung ương
138/2018/NĐ-CP 08-10-2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-65-2016-nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe 1382018nd-cp Văn bản Trung ương