Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022

Thứ bảy, 15/10/2022

        Từ ngày 11/10 đến ngày 13/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện do đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã: Gia Phong, Gia Sinh, Gia Minh, Gia Lạc, Gia Lập và Gia Trấn.       

   

         Đoàn đã kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tình hình triển khai các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; kết quả thực hiện chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công.

         Qua kiểm tra, đánh giá, các xã, thị trấn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện CCHC tại đơn vị mình; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo quy định. Các xã đã thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; niêm yết công khai TTHC; quan tâm đầu tư xây dựng bộ phận một cửa cấp xã hiện đại theo yêu cầu. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước được sử dụng có hiệu quả.

          Bên cạnh đó, công tác CCHC của các xã còn một số hạn chế: UBND xã chưa ban hành Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ đề công tác năm không có tài liệu minh chứng; một số xã cán bộ, công chức chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo qui định; cơ sở hạ tầng tại cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo cho công tác triển khai các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số; chưa lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị theo quy định; không phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Chưa niêm yết danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã lên Trang thông tin điện tử của xã.

        Tại các nơi được kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; kiểm soát tốt việc giải quyết các TTHC; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; tích cực đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-XH đề ra trong năm 2022.

Lê Thảo, Trung tâm VH-TT&TT huyện