Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan, đơn vị trong khối Văn hóa - Xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019

Thứ tư, 07/08/2019

Chiều ngày 2/8, đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV Huyện ủy -  Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban khối Văn hóa - Xã hội để nắm tình hình kết quả hoạt động của từng đơn vị trong 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2019.

Cùng dự có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm GDNN-GDTX, Văn phòng HĐND&UBND huyện, đại diện Phòng Y tế và chuyên viên phụ trách khối Văn hóa - Xã hội thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong khối Văn hóa - Xã hội tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả tích cực  như: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu về y tế, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, đúng quy chế; công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động trong toàn huyện tiếp tục được quan tâm; tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối luôn bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND&UBND huyện để xác định các nhiệm vụ đột phá, tăng cường công tác phối kết hợp, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác của UBND huyện, của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; duy trì thường xuyên, nghiêm túc việc giao ban lãnh đạo đơn vị hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu triển khai chậm, không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu từ đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện xem xét, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời và duy trì nghiêm túc việc giao ban công tác các cơ quan, đơn vị trong khối Văn hóa - Xã hội định kỳ hàng quý vào tuần cuối cùng của tháng cuối quý.

          Hồng Hạ - Đài truyền thanh

Bài viết khác