Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII

Thứ năm, 05/01/2017

   Chiều nay (22/12), Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh do BTV Tỉnh ủy tổ chức nghe dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04, Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06 và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Phiên họp buổi chiều Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII  

    Các đại biểu dự Hội nghị nghe đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên. Đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn; mỗi cán bộ, đảng viên phải có bài thu hoạch, cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.


Đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH TW Đảng khóa XII 

    Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trong đó, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

    Đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 1/11/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH TW Đảng khóa XII

    Chương trình hành động đã đề ra những mục tiêu cụ thể, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015- 2020 từ 8,0% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ theo giá hiện hành đạt 70 triệu đồng; giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 130 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm cuối năm 2020 đạt 6.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến cuối năm 2020 đạt 1.500 triệu USD. Doanh thu du lịch đến cuối năm 2020 đạt 3.000 tỷ đồng.

    Để đạt được mục tiêu trên, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế; tăng cường xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia; xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

    Cùng với đó, chú trọng phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại tạo động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi  mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp; tăng cường liên kết, phối hợp với các tỉnh trong vùng; tăng cường quốc phòng, an ninh.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 06  của BCH TW Đảng khóa XII 

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 5/11/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

    Bám sát nội dung Nghị quyết, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Dự thảo chương trình hành động đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế; hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ.

    Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân ở nông thôn; khẩn trương hình thành quy hoạch tổng thể phát triển những mặt hàng, sản phẩm mà tỉnh có thế mạnh. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tăng cường Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới….


Đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII

    Đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII. Với mục đích tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết để các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp  trong thực hiện Nghị quyết; từ đó, xác định trách nhiệm cụ thể, tự giác và gương mẫu triển khai, thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

    Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu. Nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc xây dựng Chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định những nhiệm vụ cụ thể và lựa chọn, đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi.

    Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

    Các cấp ủy Đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII trong nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị 

    Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận về các Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

    Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII là những chủ trương lớn, quan trọng, mang tầm chiến lược và cấp bách; thể hiện tầm nhìn và quyết tâm cao của Đảng ta. Việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận của TW tại Hội nghị sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu, nhất là Bí thư cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình theo đúng tinh thần Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đối với bài viết thu hoạch cá nhân gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đại biểu tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết; đồng thời, liên hệ với chức trách, nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp cụ thể, trọng tâm để thực hiện các Nghị quyết; tránh sao chép bài thu hoạch của nhau, hoặc sao chép lại Nghị quyết, Chương trình hành động.

    Các đơn vị đặc biệt lưu ý việc quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức quán triệt nội dung này.

    Trong chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần coi trọng việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định những nhiệm vụ cụ thể và lựa chọn, đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

    Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái.

    Gắn việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các Nghị quyết khác của TW, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm.

Mai Dung (nbtv.vn)

Bài viết khác