Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Toàn văn nội dung phát động phong trào thi đua năm 2017 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh

Thứ năm, 12/01/2017

   Chiều 03/1/2017, BTV Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 và phát động thi đua năm 2017.

 

    Trang thông tin Điện tử (nbtv.vn) Đài PT& TH Ninh Bình trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động phong trào thi đua năm 2017 do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát động phong trào thi đua năm 2017

    Kính thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị!

    Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; đồng thời cũng là năm kỷ niệm 25 tái lập tỉnh Ninh Bình. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thi đua lập thành tích chào mừng 25 năm tái lập tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy tôi phát động phong trào thi đua năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

    Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Thông tri số 21-TT/TU ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

    Hai là, Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng 25 năm tái lập tỉnh hướng tới kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, 18 chỉ tiêu đã đề ra năm 2017 và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là: “Năm đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

    Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế. Kinh tế tăng trưởng đạt 6,5% trở lên, coi trọng chất lượng tăng trưởng; tập trung cao cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, có cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

    Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động kiểm soát tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, băng nhóm xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả hợp tác và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

    Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu năm 2017 có 14 xã và thành phố Tam Điệp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tất cả 8/8 huyện, thành phố có mô hình cấp xã, 100% số xã có mô hình sản xuất thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp.

    Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

    Ba là, Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở.

    Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và sớm đưa vào cuộc sống. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW, qua đó làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

    Bốn là, Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1 đến 2 công trình trọng điểm khởi công hoặc khánh thành chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 

    Kính thưa toàn thể các đồng chí!

    Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, tôi đề nghị: Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua. Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 2 đợt: Đợt 1 từ nay cho đến ngày 30/4/2017. Đợt 2 từ ngày 30/4/2017 đến 30/4/2018.

    Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong đợt thi đua này trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017 để chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình và hướng tới kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt.

    Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

    Xin trân trọng cảm ơn !

(nbtv.vn)

Bài viết khác