Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thông báo công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Viễn

Thứ năm, 13/01/2022

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Viễn (Kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất; Báo cáo thuyết minh quy hoạch)