Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp

Thứ hai, 20/03/2017

Hôm nay, 15/3, Kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.


Quang cảnh Kỳ họp

    Sau phần phát biểu Khai mạc Kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng; phát biểu chỉ đạo Kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh; các vị đại biểu đã nghe các Tờ trình, bao gồm:

    Tờ trình về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

    Tờ trình về việc quyết định Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

    Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

    Tờ trình về việc quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020.

    Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2017-2020.

    Ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra. Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2016 và định hướng kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020; qua thẩm tra, Ban Kinh tế- Ngân sách thống nhất với đánh giá kết quả của các báo cáo.

    Về Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình đã được xây dựng trên cơ sở căn cứ pháp lý và phù hợp với Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh.

    Qua thẩm tra, Ban Kinh tế- Ngân sách nhất trí với Đề án, dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quy định, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020 đã được chỉnh sửa.

    Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; qua thẩm tra, Ban Kinh tế- Ngân sách đánh giá: Việc quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 67 Luật Đầu tư công. Phương án phân bổ các nguồn vốn theo các nội dung như trong Đề án của UBND tỉnh cơ bản đảm bảo nguyên tắc, tiêu trí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2017 -2020 của tỉnh Ninh Bình. Ban kinh tế ngân sách đề nghị HĐND tỉnh thông qua.

    Về một số chính sách xây dựng Nông thôn mới áp dụng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017 -2020. Việc HĐND tỉnh quyết định một số chính sách xây dựng xã Nông thôn mới áp dụng cho các địa phương này là cần thiết và đúng thẩm quyền.


Ông Nguyễn Cao Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư phát biểu thảo luận

    Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản đồng tình với các Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết đã trình tại Kỳ họp. Về Tờ trình việc quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020, các đại biểu cho rằng không nên đưa các chương trình, dự án cụ thể vào trong Nghị quyết, chỉ nên thể hiện trong kế hoạch đầu tư trung hạn.

    Về Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, đại biểu cho rằng việc bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp và trả nợ chưa dứt điểm vì nhu cầu lớn nhưng nguồn lực hạn chế. Cần có phương án ưu tiên chi theo các kịch bản vượt thu ngân sách hàng năm để thể hiện tính chủ động trong sử dụng các nguồn lực đầu tư. Việc xây dựng kế hoạch thu các nguồn đặc thù để trả nợ và đầu tư các công trình dự án trọng điểm chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cần có kế hoạch sát  hơn. Về các dự án đầu tư xây dựng mới cần xác định rõ dự án nào đã có quyết định chấp thuận đầu tư thì mới đưa vào kế hoạch, những dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư thì không đưa vào kế hoạch.

    Về Tờ trình kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020, đại biểu đề nghị cần phải có các giải pháp cụ thể hơn để thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 tỉnh Ninh Bình để tập trung vào phát triển kinh tế xã hội. Riêng về mục tiêu tổng quát, đại biểu đề nghị cần nêu rõ việc chủ động huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính.

    Góp ý về mục tiêu cụ thể, có đại biểu cho rằng việc phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2017-2020 như trong Dự thảo là 28.647 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 8.270 tỷ đồng là thấp. Do đó, đại biểu đề nghị mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm sau phải cao hơn năm trước để đến năm 2020 tỉnh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng, phấn đấu tự chủ về thu, chi trên địa bàn.

    Về Tờ trình ban hành Nghị quyết về một số chính sách xây dựng Nông thôn mới áp dụng cho các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020, có đại biểu đề nghị nên bỏ chính sách hỗ trợ các trạm y tế đạt chuẩn vì chính sách này đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014. Cần có mức hỗ trợ tối đa về tiền để đảm bảo chủ động nguồn lực thực hiện hỗ trợ cơ sở hạ tầng đường giao thông.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016- 2021

    Tại kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh khóa XIV cũng đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với bà Phạm Thị Hồng- Nguyên giám đốc sở Công Thương do đã nghỉ hưu; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Sở VH &TT.

    Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết của Kỳ họp, bao gồm:

    Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương.

    Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020.

    Nghị quyết về một số chính sách xây dựng Nông thôn mới áp dụng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

    Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Sau một thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Tư - Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.


Đồng chí Trần Hồng Quảng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Bế mạc Kỳ họp

    Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng nhấn mạnh: Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các Đề án của UBND tỉnh, của HĐND tỉnh và thông qua 7 nghị quyết quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

    Tuy nhiên, để các Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó, có vai trò quan trọng của cơ quan chấp hành và sự giám sát của cơ quan dân cử. 

Mai Dung (nbtv.vn)

Bài viết khác