Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định ban hành giá khởi điểm và phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vật chứng theo các bản án và quyết định thi hành án

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu dân cư phía Tây Cụm công nghiệp Gia Phú (khu Trổ Bơm, Gò Bục), xã Gia Phú, huyện Gia Viễn

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý cấp bách tuyến đê bao đoạn từ ngã ba sông Lạng đổ ra sông Hoàng Long đến Đình Đông và khép kín tuyến đê bao xã Gia Lạc

Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện (lần 2)

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh phân bổ cho UBND huyện Gia Viễn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Đồi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn

Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước niên độ 2022

Báo cáo quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của HĐND huyện về việc phân bổ vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Viễn

Điều chỉnh dự toán, kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh Gò Tiệu kết hợp đường dân sinh Chi Phong - Trại Tiếu xã Gia Trung, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Duy tu, bảo dưỡng đê bao Gia Hưng và xử lý hư hỏng cống Rừng Giang xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng trạm bơm Cầu Chợ đoạn từ kênh tưới Đầm Cút ra kênh tiêu Bản Đông xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng từ đường Quang Trung đến kênh tiêu trạm bơm Gia Viễn, hợp tác xã Nông nghiệp Cầu Lân xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ xã Gia Tân, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Thiệu và kênh thoát lũ cấp bách khu vực thôn Thần Thiệu và thôn Vân Thị, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn (giai đoạn 1)

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Duy tu, bảo dưỡng đê bao Phương Đông đoạn Kẽm Trăm giáp đường Vissai và cống qua đê bao xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn

Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2022

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối đường trục thôn Gọng Vó vào khu sinh thái Gọng Vó, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn (giai đoạn 1)

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường giao thông nội đồng trước cửa nhà ông Đính xóm Hạ đi Đòng Bái (trước cửa nhà bà Đắc nối lên đường vùng Bắc Rịa) xã Gia Minh, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Lạc đi Gia Phong, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, nâng cấp các hạng mục Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xóm Nông Soi, xã Gia Hưng đến xóm Sơn Dương, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 2 tầng 12 lớp và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Gia Lạc, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh tưới, tiêu T03 trạm bơm Gia Viễn (kênh Cầu Đông) và nâng cấp trạm bơm Hang Hốp xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Gia Tân, đoạn từ cầu Ngói đến chùa U, xã Gia Lập, Gia Tân, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kênh tiêu ngoài cụm công nghiệp Gia Lập và khu dân cư thôn Lãng Ngoại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường vào khu tái định cư Bái Đính - Ba Sao và khu dân cư mới xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn