Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn sơ kết 5 năm, 3 năm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Thứ năm, 30/05/2019

       Chiều ngày 30/5, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 33, 2 năm NQ số 10, 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

       Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - TUV - Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Thị Huyền - PBT thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - PBT - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

       Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã có bước chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến.

       Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao.

       Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện các chuyên đề của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

       Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

       Trong 3 năm triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cho thấy việc tiếp thu, triển khai và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết đã được các chi bộ, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai.Những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những nội dung cần có thời gian; trang bị thêm tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Đ/c Lưu Thị Huyền - PBT thường trực huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

       Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI vềxây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 02 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "xây dựng phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững", các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, xây dựng các thể chế văn hoá - thể thao được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá đã từng bước đi vào nền nếp. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc gìn giữ, phát triển nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương; hạn chế và từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; gắn kết cộng đồng dân cư, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố.

Đ/c Hoàng Mạnh hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao khen thưởng

cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sặc trong công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05

       Tại hội nghị, 6 tập thể và10 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Hồng Hạ - Đài truyền thanh

Bài viết khác