Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII)

Thứ ba, 10/01/2017

   Sáng ngày 29/12, huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Gia Viễn

    Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với những nội dung chủ yếu như: Nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Phát huy cao vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

    Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo chương trình hành động của huyện ủy Gia Viễn thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -  xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

    Theo đó, Gia Viễn đã đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng giá trị sản xuất hàng năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình quốc gia về xây dựng nông mới. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Mở rộng xúc tiến đầu tư, chú trọng công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, bảo vệ tài nguyên môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội và giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng an ninh. Tập trung các giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 ở mức cao nhất.

    Nguyễn Giang - Thanh Nga (nbtv.vn)

Bài viết khác