Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 72nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 74nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-tren-dia-ban-tinh 71nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 68nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 70nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 562022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-mot-so-nhom-doi-tuong-co-dang-ky-thuong-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 612022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-ho-tro-mau-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-lua-chon-du-an-ke-hoach-phuong-an-san-xuat-lua-chon-don-vi-dat-hang-trong-thuc-hien-cac-hoat-dong-ho-tro-phat-trien-san-xuat-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 602022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 552022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 62nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-van-hoa-gia-dinh-va-the-thao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 75nq-hdnd Văn bản Tỉnh
sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh 082022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-16da-ubnd-ngay-23112021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 118nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 120nq-hdnd Văn bản Tỉnh
quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-cong-nghe-cao 102021qd-ttg Văn bản Tỉnh
nghi-dinh-quy-dinh-thi-hanh-bo-luat-dan-su-ve-dam-bao-thuc-hien-nghia-vu 212021nd-cp Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-dan-quan-tinh-ninh-binh 112021nq-hdnd Văn bản Tỉnh
ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-tu-nguon-ngan-sach-trung-uong-dam-bao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 062021qd-ubnd Văn bản Tỉnh
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-xu-ly-no-bi-rui-ro-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-50-2010-qd-ttg-ngay-28-thang-7-nam-2010-cua-thu-tuong-chinh-phu 082021qd-ttg Văn bản Tỉnh
cong-bo-quy-trinh-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-huong-che-do-tu-tuat-ho-tro-chi-phi-mai-tang-huong-mai-tang-phi 26qd-ubnd Văn bản Tỉnh
phe-duyet-de-an-so-27-da-ubnd-ngay-22-11-2018-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-bo-sung-hinh-thuc-chinh-sach-du-hoc-nghe-vao-de-an-so-12-da-ubnd-ngay-20-6-2017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh-duoc-phe-duyet-tai-nghi-quyet-so-24-nq-hdnd-ngay-06-7-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh 44nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-doi-voi-ong-dinh-hong-khanh-nguyen-giam-doc-so-xay-dung 08nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-doi-voi-ong-hoang-trung-kien-giam-doc-so-cong-thuong 09nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-nam-2018 10nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-tai-mot-so-don-vi-quan-ly-nha-nuoc-va-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 11nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2017 12nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-cac-linh-vuc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-uu-tien-phat-trien-cua-dia-phuong-do-quy-dau-tu-phat-trien-ninh-binh-thuc-hien-dau-tu-truc-tiep-va-cho-vay-giai-doan-2017-2020 13nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-ve-che-do-cong-tac-phi-che-do-chi-hoi-nghi-cua-cac-co-quan-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh 142017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-quy-dinh-muc-trich-ty-le-kinh-phi-tu-cac-khoan-thu-hoi-phat-hien-qua-cong-tac-thanh-tra-da-thuc-nop-vao-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly 152017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bai-dinh-ninh-binh-ba-sao-ha-nam-doan-qua-dia-phan-tinh-ninh-binh 16nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-do-thi-ninh-khanh-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh 18nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 20nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 21nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xac-lap-quyen-so-huu-cong-nghiep-va-phat-trien-nhan-hieu-cho-cac-san-pham-hang-hoa-dich-vu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020 222017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dang-vien-duoc-tang-huy-hieu-dang-thuoc-dang-bo-tinh-ninh-binh 232017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-bo-sung-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau-vao-bieu-3-phan-bo-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-ngan-sach-cap-tinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-05-nq-hdnd-ngay-15-3-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-va-phan-bo-chi-tiet-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-cap-tinh-nam-2017-cho-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau 19nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-phe-duyet-de-an-so-12-da-ubnd-ngay-20-6-2017-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh 24nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-3-dieu-1-cua-nghi-quyet-so-31-2015-nq-hdnd-ngay-10-12-2015-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-co-ho-khau-thuong-tru-tai-tinh-ninh-binh 262017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh 27nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-nghe-trinh-do-trung-cap-cao-dang-tinh-ninh-binh-den-nam-2020 282017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-va-cac-dieu-kien-bao-dam-hoat-dong-cua-hdnd-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2016-2021 362016nq-hdnd Văn bản Tỉnh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-huyen-gia-vien-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong 45qd-ubnd Văn bản Tỉnh
nghi-quyet-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh 352016nq-hdnd Văn bản Tỉnh