Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Văn bản Tỉnh
23/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2024-2025-Nghị quyết về việc thông qua Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025 23nq-hdnd Văn bản Tỉnh
14/2024/QĐ-UBND-quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-242021qd-ubnd-ngay-3062021-cua-ubnd-tinh-Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh 142024qd-ubnd Văn bản Tỉnh
02/NQ-HĐND-nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-thuoc-dieu-1-nghi-quyet-so-171nq-hdnd-ngay-20122023-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-thong-qua-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc điều 1 Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 02nq-hdnd Văn bản Tỉnh
18/2024/QĐ-UBND-quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-382019qd-ubnd-ngay-18-thang-10-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 182024qd-ubnd Văn bản Tỉnh
01/2024/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 012024nq-hdnd Văn bản Tỉnh
123/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-vien-chuc-linh-vuc-chinh-quyen-dia-phuong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức, lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 123qd-ubnd Văn bản Tỉnh
14/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nghi-cong-tac-theo-nguyen-vong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 142023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
03/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-sua-doi-pho-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-tai-tieu-muc-xv-muc-a-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-Nghị quyết sửa đổi "Phó bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản" tại tiểu mục XV mục A quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình 032023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
03/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022-Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 03qd-ubnd Văn bản Tỉnh
04/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2024-Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024 04qd-ubnd Văn bản Tỉnh
14/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nghi-cong-tac-theo-nguyen-vong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ công tác theo nguyện vọng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 142023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
742/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-thong-tin-tai-danh-sach-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-2338qd-ub-ngay-12122002-quyet-dinh-so-2380qd-ub-ngay-05122000-quyet-dinh-so-2231qd-ub-ngay-06122002-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-tro-cap-doi-voi-nguoi-tham-gia-khang-chien-va-con-de-cua-ho-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-do-my-su-dung-trong-chien-tranh-o-viet-nam-Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung thông tin tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-UB ngày 12/12/2002, Quyết định số 2380/QĐ-UB ngày 05/12/2000, Quyết định số 2231/QĐ-UB ngày 06/12/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam 742qd-ubnd Văn bản Tỉnh
159/KH-UBND-ke-hoach-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-chi-thi-so-12-cttw-ngay-05012017-cua-bo-chinh-tri-va-thong-tri-so-12-tttu-ngay-2162017-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-an-ninh-kinh-te-trong-dieu-kien-phat-trien-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-va-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-Kế hoạch Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị và Thông tri số 12-TT/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế 159kh-ubnd Văn bản Tỉnh
142-KH/TU-ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-58-kltw-ngay-2362023-cua-ban-bi-thu-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-Kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam 142-khtu Văn bản Tỉnh
676/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-tai-thong-tu-lien-tich-so-342012ttlt-byt-bldtbxh-ngay-28122012-cua-bo-y-te-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quy-dinh-chi-tiet-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-tinh-ninh-binh-Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết xác định mức độ khuyết tật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 676qd-ubnd Văn bản Tỉnh
93/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong-lan-4-nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 4) 93nq-hdnd Văn bản Tỉnh
97/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-thong-qua-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-592019nq-hdnd-ngay-06122019-cua-hdnd-tinh-nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh 972023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
636/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2023-2024-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình 636qd-ubnd Văn bản Tỉnh
579/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-kem-theo-quyet-dinh-nay-la-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tinh-ninh-binh-05-nam-giai-doan-2021-2025-va-nam-2023-Quyết định Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình 05 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 579qd-ubnd Văn bản Tỉnh
581/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-xep-hang-muc-do-chuyen-doi-so-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022-Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 581qd-ubnd Văn bản Tỉnh
50/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-loai-du-an-duoc-ap-dung-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 502023qd-ubnd Văn bản Tỉnh
103/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-nghi-quyet-so-432018nq-hdnd-ngay-12-thang-12-nam-2018-cua-hdnd-tinh-nb-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep-va-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cho-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-nb-Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh NB quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh NB 1032023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
106/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-muc-phan-bo-kinh-phi-cho-cong-tac-xay-dung-va-hoan-thien-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-muc-chi-bao-dam-cho-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-va-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1062023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
535/QĐ-UBND-qd-vv-ban-hanh-khung-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-QĐ v/v ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 535qd-ubnd Văn bản Tỉnh
548/QĐ-UBND-quyet-dinh-kien-toan-can-bo-dau-moi-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 548qd-ubnd Văn bản Tỉnh
95/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1132021nq-hdnd-ngay-10-thang-12-nam-2021-cua-hdnd-tinh-nb-Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh NB 952023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
49/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-xay-dung-quan-ly-va-thuc-hien-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-tinh-ninh-binh-Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Bình 492023qd-ubnd Văn bản Tỉnh
558/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-de-a-n-phat-trien-vat-lieu-xay-dung-tinh-ninh-bi-nh-thoi-ky-2021-2030-dinh-huong-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 558qd-ubnd Văn bản Tỉnh
243/QĐ-STNMT-quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-chc-lab-viet-nam-giai-doan-1-tai-ccn-gia-van-xa-gia-van-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-chc-lab-viet-nam-Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy CHC LAB Việt Nam” (giai đoạn 1) tại CCN Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình của Công ty TNHH CHC LAB Việt Nam 243qd-stnmt Văn bản Tỉnh
570/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-gia-dat-cu-the-lam-can-cu-tinh-tien-su-dung-dat-cho-cong-ty-co-phan-dau-tu-thanh-thang-group-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dan-cu-cau-chem-xa-gia-thanh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-Quyết định Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Chẹm, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 570qd-ubnd Văn bản Tỉnh
105/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030-Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030 1052023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
106/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-muc-phan-bo-kinh-phi-cho-cong-tac-xay-dung-va-hoan-thien-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-muc-chi-dam-bao-cho-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-va-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1062023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
101/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-trong-co-so-giao-duc-thuong-xuyen-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quy đinh các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1012023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
102/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-sy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1022023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
104/2023/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1042023nq-hdnd Văn bản Tỉnh
46/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 462023qd-ubnd Văn bản Tỉnh
47/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định phân cấp quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 472023qd-ubnd Văn bản Tỉnh
524/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-de-an-co-cau-lai-nganh-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-dinh-huong-den-nam-2035-Quyết định phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 524qd-ubnd Văn bản Tỉnh
526/QĐ-UBND-quyet-dinh-giao-du-toan-chi-ngan-sach-nam-2023-cho-cac-co-quan-don-vi-de-thuc-hie-n-nghi-quye-t-so-322022nq-hdnd-ngay-1572022-cua-hdnd-ti-nh-ninh-binh-dot-2-Quyết định giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình (đợt 2) 526qd-ubnd Văn bản Tỉnh
310/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 310qd-ubnd Văn bản Tỉnh
402/QĐ-SGDĐT-quyet-dinh-ve-viec-thanh-tra-cong-tac-phuc-khao-bai-thi-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-thpt-nam-hoc-2023-2024-quyết định về việc thanh tra công tác phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 402qd-sgddt Văn bản Tỉnh
457/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 457qd-ubnd Văn bản Tỉnh
44/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-viec-quan-ly-van-hanh-cong-trinh-quy-trinh-bao-tri-muc-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 442023qd-ubnd Văn bản Tỉnh
92/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-thuong-xuyen-hang-thang-cho-cac-chuc-danh-doi-truong-doi-pho-doi-dan-phong-Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng 922022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
63/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-cong-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 63nq-hdnd Văn bản Tỉnh
65/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 65nq-hdnd Văn bản Tỉnh
66/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 66nq-hdnd Văn bản Tỉnh
67/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-xuc-tien-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 67nq-hdnd Văn bản Tỉnh
64/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 64nq-hdnd Văn bản Tỉnh
68/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 68nq-hdnd Văn bản Tỉnh
72/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 72nq-hdnd Văn bản Tỉnh
74/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 74nq-hdnd Văn bản Tỉnh
71/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 71nq-hdnd Văn bản Tỉnh
68/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 68nq-hdnd Văn bản Tỉnh
70/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 70nq-hdnd Văn bản Tỉnh
56/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 562022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
61/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-mot-so-nhom-doi-tuong-co-dang-ky-thuong-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 612022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
60/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-ho-tro-mau-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-lua-chon-du-an-ke-hoach-phuong-an-san-xuat-lua-chon-don-vi-dat-hang-trong-thuc-hien-cac-hoat-dong-ho-tro-phat-trien-san-xuat-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 602022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
55/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 552022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
62/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 62nq-hdnd Văn bản Tỉnh
75/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-van-hoa-gia-dinh-va-the-thao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 75nq-hdnd Văn bản Tỉnh
08/2022/NQ-HĐND-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 082022nq-hdnd Văn bản Tỉnh
118/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-16da-ubnd-ngay-23112021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Nghị quyết về việc phê duyệt đề án số 16/ĐA-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Ninh BÌnh về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 118nq-hdnd Văn bản Tỉnh
120/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022-Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 120nq-hdnd Văn bản Tỉnh
10/2021/QĐ-TTG-quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-cong-nghe-cao-Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 102021qd-ttg Văn bản Tỉnh
21/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-thi-hanh-bo-luat-dan-su-ve-dam-bao-thuc-hien-nghia-vu-Nghị định Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ 212021nd-cp Văn bản Tỉnh
11/2021/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-dan-quan-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc quy định một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình 112021nq-hdnd Văn bản Tỉnh
06/2021/QĐ-UBND-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-tu-nguon-ngan-sach-trung-uong-dam-bao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 062021qd-ubnd Văn bản Tỉnh
08/2021/QĐ-TTg-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-xu-ly-no-bi-rui-ro-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-50-2010-qd-ttg-ngay-28-thang-7-nam-2010-cua-thu-tuong-chinh-phu-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 082021qd-ttg Văn bản Tỉnh
26/QĐ-UBND-cong-bo-quy-trinh-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-huong-che-do-tu-tuat-ho-tro-chi-phi-mai-tang-huong-mai-tang-phi-Công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký Khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hồ trợ chi phí mai táng/ Hưởng mai táng phí. 26qd-ubnd Văn bản Tỉnh
44/NQ-HĐND-phe-duyet-de-an-so-27-da-ubnd-ngay-22-11-2018-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-bo-sung-hinh-thuc-chinh-sach-du-hoc-nghe-vao-de-an-so-12-da-ubnd-ngay-20-6-2017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh-duoc-phe-duyet-tai-nghi-quyet-so-24-nq-hdnd-ngay-06-7-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-phê duyệt Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về bổ sung hình thức chính sách du học nghề vào đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình được phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 44nq-hdnd Văn bản Tỉnh
08/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-doi-voi-ong-dinh-hong-khanh-nguyen-giam-doc-so-xay-dung-Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Hồng Khanh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng 08nq-hdnd Văn bản Tỉnh
09/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-doi-voi-ong-hoang-trung-kien-giam-doc-so-cong-thuong-Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở Công thương 09nq-hdnd Văn bản Tỉnh
10/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-nam-2018-Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Ninh Bình năm 2018 10nq-hdnd Văn bản Tỉnh
11/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-tai-mot-so-don-vi-quan-ly-nha-nuoc-va-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 11nq-hdnd Văn bản Tỉnh
12/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2017-Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017 12nq-hdnd Văn bản Tỉnh
13/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-cac-linh-vuc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-uu-tien-phat-trien-cua-dia-phuong-do-quy-dau-tu-phat-trien-ninh-binh-thuc-hien-dau-tu-truc-tiep-va-cho-vay-giai-doan-2017-2020-Nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đâu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020 13nq-hdnd Văn bản Tỉnh
14/2017/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-ve-che-do-cong-tac-phi-che-do-chi-hoi-nghi-cua-cac-co-quan-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 142017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
15/2017/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-muc-trich-ty-le-kinh-phi-tu-cac-khoan-thu-hoi-phat-hien-qua-cong-tac-thanh-tra-da-thuc-nop-vao-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly-Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ %) kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý 152017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
16/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bai-dinh-ninh-binh-ba-sao-ha-nam-doan-qua-dia-phan-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình 16nq-hdnd Văn bản Tỉnh
18/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-do-thi-ninh-khanh-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình 18nq-hdnd Văn bản Tỉnh
19/NQ-HĐND-nghi-quyet-bo-sung-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau-vao-bieu-3-phan-bo-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-ngan-sach-cap-tinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-05-nq-hdnd-ngay-15-3-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-va-phan-bo-chi-tiet-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-cap-tinh-nam-2017-cho-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau-Nghị quyết bổ sung 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu vào Biểu 3 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình và phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Gián Khẩu 19nq-hdnd Văn bản Tỉnh
20/NQ-HĐND-nghi-quyet-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 20nq-hdnd Văn bản Tỉnh
21/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 21nq-hdnd Văn bản Tỉnh
22/2017/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xac-lap-quyen-so-huu-cong-nghiep-va-phat-trien-nhan-hieu-cho-cac-san-pham-hang-hoa-dich-vu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 222017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
23/2017/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dang-vien-duoc-tang-huy-hieu-dang-thuoc-dang-bo-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 232017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
24/NQ-HĐND-nghi-quyet-phe-duyet-de-an-so-12-da-ubnd-ngay-20-6-2017-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh-Nghị quyết phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình 24nq-hdnd Văn bản Tỉnh
26/2017/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-3-dieu-1-cua-nghi-quyet-so-31-2015-nq-hdnd-ngay-10-12-2015-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-co-ho-khau-thuong-tru-tai-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình 262017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
27/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 27nq-hdnd Văn bản Tỉnh
28/2017/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-nghe-trinh-do-trung-cap-cao-dang-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 282017nq-hdnd Văn bản Tỉnh
36/2016/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-va-cac-dieu-kien-bao-dam-hoat-dong-cua-hdnd-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2016-2021-Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 362016nq-hdnd Văn bản Tỉnh
45/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-huyen-gia-vien-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Gia Viễn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 45qd-ubnd Văn bản Tỉnh
35/2016/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 352016nq-hdnd Văn bản Tỉnh