Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn quán triệt, triển khai Nghị quyết của TW và của tỉnh

Thứ hai, 28/08/2017

Sáng 21/8, BTV Huyện uỷ Gia Viễn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khoá XII); Nghị quyết số 07, số 08 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU và Kết luận số 03-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ.

    Thành phần tham dự là các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.


Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 3/6/2017 "về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 07/NQ-TƯ, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị "về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững"; Nghị quyết số 08-NQ/TƯ, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị "về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".

 

    Các đại biểu cũng được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ "về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển vền vững"; Kết luận số 03-KL/TU, ngày 26/6/2017 của BTV Tỉnh ủy "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 13/7/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". 

    Huyện uỷ Gia Viễn đã xây dựng các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng khóa XII và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững", Huyện uỷ Gia Viễn đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Xây dựng môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức và gia đình phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách lối sống; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản và di tích lịch sử văn hóa; phát huy các giá trị tốt đẹp trong văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; xây dựng con người Gia Viễn phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa của huyện. 

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác