Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại huyện Yên Khánh và TP. Ninh Bình

Thứ hai, 20/03/2017

   Sáng nay (14/3), Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn huyện Yên Khánh. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.

 

    Cùng tham gia với Đoàn khảo sát có đồng chí: Trần Hồng Quảng, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Chung Phụng, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.


Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại huyện Yên Khánh

    Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian qua UBND huyện Yên Khánh đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa khi thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đảm bảo đúng số lượng, tên gọi và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn luật định.

    UBND huyện đã xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của huyện. Hiện nay huyện Yên Khánh có 12 phòng chuyên môn và 67 đơn vị sự nghiệp. UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện, từ đó xác định biên chế cần có ở các đơn vị.

    Đồng thời ban hành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của toàn huyện, để thực hiện việc quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã xây dựng. Tiến hành thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn (xóm) tại 2 xã Khánh Thiện và Khánh Trung. Qua việc triển khai thực hiện thí điểm sắp xếp lại số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn (xóm) ở 2 đơn vị bước đầu đã mang lại hiệu quả.

    Công tác đào tạo, bồi dưỡng của huyện đã bám sát tiêu chuẩn cán bộ, chức danh theo quy hoạch, theo vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện. Từ năm 2011-2016, có 2.109 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

    Việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; giúp lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã quản lý, điều hành các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật sâu sát, hiệu quả hơn.

    Tại buổi khảo sát, Đoàn đã trao đổi, làm rõ hơn những kết quả thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2016 đối với xã Khánh Thiện- một trong những đơn vị làm điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn (xóm).

    Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Khánh cũng đã nêu những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp về thể chế chính sách, về tổ chức thực hiện, về nguồn lực. Huyện cũng đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, đối với tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong thời gian tới.

    Các đại biểu trong Đoàn khảo sát cũng đã trao đổi làm rõ hơn về các vấn đề: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp như: phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, biên chế trong các trường học...; những bất cập trong thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; số lượng công chức, viên chức trong các cơ quan; tính hiệu quả của việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; quy định tuyển dụng cán bộ, công chức; tổng số lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ bao nhiêu % trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức...

    Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn, đánh giá cao sự chuẩn bị của huyện Yên Khánh, xã Khánh Thiện đã giúp Đoàn có sự đánh giá tổng thể tình hình bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng thời ghi nhận sự tích cực, chủ động của huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, trưởng đoàn khảo sát cũng trao đổi làm rõ hơn về những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện. Các ý kiến kiến nghị của huyện sẽ được Đoàn tổng hợp để đề xuất với Quốc hội.


Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại TP. Ninh Bình

    ** Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

    Thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với việc xây dựng và triển khai đề án tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố đã gặp những khó khăn, bất cập như: Việc rà soát, xác định vị trí việc làm, thống kê mô tả công việc, khung năng lực công chức chưa được làm thường xuyên, liên tục dẫn đến việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức đúng chuyên môn vào vị trí việc làm còn khó khăn. Công tác thu hút tài năng, những người có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là những chuyên ngành như: Quản lý quy hoạch đô thị, quản lý hành chính công về làm việc tại UBND thành phố còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu...

    Tại buổi khảo sát, thành phố Ninh Bình cũng đề xuất các nhóm giải pháp, kiến nghị đối với Quốc hội, với tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong thời gian tới. Trong đó đề nghị xem xét hỗ trợ về cơ chế để thành phố Ninh Bình thực hiện mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công, đáp ứng yêu cầu và hoạt động thực sự có hiệu quả; đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ để thành phố thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong cơ quan hành chính trực thuộc...

    Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu trong Đoàn khảo sát đã trao đổi làm rõ hơn về các vấn đề về thực trạng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính; số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện tinh giản biên chế, và đề án vị trí việc làm...

    Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận thành phố Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc, đúng chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, là một trong những địa phương của tỉnh đi đầu thực hiện thí điểm sắp xếp tinh giản bộ máy. Đồng chí cũng chia sẻ với thành phố về những bất cập trong quá trình thực hiện cải cách tổ chức bộ máy.

    Đồng tình với đánh giá của thành phố và các thành viên trong Đoàn khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng hiện nay thực trạng chung không chỉ ở thành phố là đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh. Do vậy cần phải tiếp tục có sự đổi mới, sắp xếp lại để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở. Trong quá trình sắp xếp cần tính toán, có cơ chế để vị trí chức danh tương ứng với phụ cấp, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

    Đồng chí đề nghị thành phố Ninh Bình tiếp tục khảo sát, rà soát thực trạng của đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn của thành phố, cũng như đội ngũ bán chuyên trách ở cơ sở để có phương án sắp xếp phù hợp, tránh chồng chéo, có hiệu quả cao. Về các ý kiến nghị của thành phố, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp và kiến nghị với Quốc hội nhằm góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Đỗ Tho - Minh Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác