Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030