Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Ninh Bình tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2016

Thứ năm, 05/01/2017

   Chiều 21/12, Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

    Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

    Năm 2016, quán triệt nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; qua đó nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch ngày càng được nâng lên.

    Đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp "xây" và "chống", kết hợp giữa biện pháp kinh tế, giải quyết khó khăn về việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân với các giải pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa; tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

    Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân hướng tới mục tiêu chung là xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Chủ động phát hiện sớm tình hình, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch lợi dụng, tập hợp lực lượng và hình thành tổ chức, xuyên tạc, kích động lôi kéo quần chúng chống Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả trong công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2016; đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Các đại biểu cũng đóng góp, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 94 tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Ninh Bình. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, nhất là trên mặt trận tư tưởng - văn hoá đang diễn ra hết sức phức tạp đòi hỏi công tác đấu tranh phải nhanh nhạy, sắc bén. Do đó, cần tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban, Bộ, ngành Trung ương về công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

    Tăng cường công tác tuyên truyền làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII).

    Triển khai thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các vấn đề có liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Trên cơ sở đó có biện pháp định hướng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra tình hình phức tạp dẫn tới hình thành "điểm nóng".

    Chú trọng công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước và định hướng nội dung, tư tưởng về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, tôn giáo.

    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý thời gian tới cần tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia đấu tranh có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thu Hiền (nbtv.vn)

Bài viết khác