Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019

Thứ tư, 03/04/2019

Trong quý I, Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, phục vụ, kịp thời, phù hợp với tình hình, tạo chuyển biến rõ rệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.

img_6695

Đồng chí: Lê Xuân Minh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện luôn bám sát quan điểm lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của UBND huyện, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND huyện và từng ủy viên UBND huyện, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Huyện ủy, HĐND huyện, các cơ quan Tư pháp, UBMTTQVN  huyện và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, trách nhiệm cao, đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong quý I/2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trong quý I việc chấp hành sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa nghiêm. Một số công việc triển khai chưa đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu như: Tiến độ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, GPMB một số công trình, dự án cấp bách; xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể phấn đấu hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM; việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra chưa được chú trọng, một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa tích cực chủ động trong việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý nhà nước, việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành UBND huyện chưa phát huy hết tính năng; việc lấn chiếm đất công, vi phậm hành lang ATGT, hàng lang bảo vệ đê chậm khắc phục; việc nhân rộng mô hình có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp còn ít; việc thực hiện các quy định về giải quyết đơn thư, khiếu nại ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, triệt để…

img_6697

Đồng chí: Hoàng Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luật hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường phải lập ngay biểu phân kỳ đấu giá đất cho từng xã; cam kết giải phóng được mặt bằng và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật các vấn đề vi phạm pháp luật về đất đai; Đối với Phòng NN và PTNT  kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 08 xã khẩn trương hoàn thiện phương án dồn điền, đổi thửa đảm bảo theo quy định của pháp luật và tiến độ theo kế hoạch, quan tâm đến mô hình sản xuất nông nghiệp, tham mưu trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và trên cây trồng, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch cần chỉ đạo, quản lý nguồn thu xây dựng, thanh quyết toán công trình, đôn đốc cấp xã giúp ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhất là đối với các công trình trọng điểm, cấp bách của huyện; Đối với Phòng Nội vụ cần chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức, phát động, triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế làm việc; Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng cần tiếp tục quản lý nền nếp xây dựng, phối hợp giải tỏa hàng lang đường bộ, hàng lang đê điều; Đối với Phòng Tư pháp cần tăng cường, chủ động trong công tác thẩm định văn bản hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật, tham mưu xây dựng văn bản pháp lý để cưỡng chế các hộ tồn đọng giải phóng mặt bằng; Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cần chủ động đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng thiết chế văn hóa, nhà văn hóa thôn, hệ thống đèn Led trang trí tại các điểm khu trung tâm; Đối với Thanh tra huyện phải chủ động tham mưu cho UBND huyện cũng như tăng cương công tác quản lý nhà nước nhằm giải quyết dứt điểm đơn thư còn tồn đọng cũng như mới phát sinh trên địa bàn huyện; Đối với Văn phòng điều phối NTM huyện cần rà soát tiêu chí NTM và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, phòng ban, hoàn thiện các tiêu chí.

Đối với Công an huyện cần tuần tra, phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, theo dõi xử lý 1 số vụ việc gây mất ANTT, đặc biệt là hoạt động của quỹ “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ; Đối với BCHQS huyện cần tiếp tục trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và tổ chức tốt lễ đón nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2019.

Đối với UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa, xử lý triệt để các vấn đề còn tồn động trong công tác xử lý vi phạm về đất đai, hành lang đê điều cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế thấp nhất tình hình khiếu kiện vượt cấp, không ngừng củng cố và phát huy những tiêu chí về đích nông thôn mới đã đạt được, chú trọng xây dựng xã, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hồng Hạ – Đài TT Gia Viễn

Bài viết khác