Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Mời dự Buổi đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Gia Vượng, Gia Thịnh, Gia Vân, Gia Hưng, Gia Phương, Liên Sơn (Lịch đấu giá theo biểu đính kèm)

Cập nhật: Thứ hai, 13/01/2020

Tải tại đây

Thông báo khác